• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin WHFTO

whftoMIĘDZYNARODOWY REGULAMIN ORGANIZACJI WHFTO

1. Bezpieczeństwo.
2. Punktacja.
3. Postawy strzeleckie.
3.1. Wytyczne ogólne.
3.2. Postawa leżąca.
3.3. Postawa klęcząca.
3.4. Postawa stojąca.
3.5. Postawa klęcząca / stojąca z możliwością podparcia.
4. Czas na stanowisku.
5. Wyposażenie.
6. Tor strzelecki.

1. Bezpieczeństwo.
1.1. Każde zachowanie na torze, w tym w szczególności oddawanie strzałów, musi odbywać się ściśle według niżej opisanych zasad WHFTO.
1.2. Dopuszcza się użycie każdego rodzaju karabinka pod warunkiem zgodności jego parametrów technicznych z obowiązującym w danym kraju prawem oraz pod warunkiem, że wystrzeliwuje on śrut z energią nie większą niż 16,3J (12ft/lbs). Pomiar energii wystrzeliwanego śrutu może odbywać się obowiązkowo lub losowo w każdym czasie przed, w trakcie lub po zakończeniu zawodów.
1.3. Organizator musi zapewnić bezpieczne miejsce służące do sprawdzania i regulowania karabinków nazywane „ZERO RANGE”. Każdy zawodnik przed wejściem na „ZERO RANGE” musi się zarejestrować oraz podpisać oświadczenie zapoznania się z obowiązującym regulaminem bezpieczeństwa. Z „ZERO RANGE” mogą korzystać wyłącznie osoby biorące udział w zawodach. Wielkość „ZERO RANGE” powinna być dostosowana do liczby uczestników imprezy.1.4. Każdy zawodnik musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem swojej konkurencji oraz musi uczestniczyć w odprawie odbywającej się bezpośrednio przed sesją strzelecką, w której bierze on udział.
1.5. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka należy natychmiast przerwać strzelanie. Zawodnicy muszą rozładować karabinki w bezpieczny sposób poprzez wystrzelenie pocisku w ziemię, z dala od celu, na bezpieczny dystans i pod bezpiecznym kątem. Podczas oddawania takiego strzału zabronione jest patrzenie przez celownik lub przykładanie karabinka do ramienia.
1.6. Po usłyszeniu podwójnego sygnału gwizdka ponownie przystępuje się do strzelania pod warunkiem upewnienia się, że można to uczynić w sposób bezpieczny.
1.7. Karabinki, w czasie kiedy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub z wylotem lufy skierowanym w dół. Dotyczy to również karabinków przenoszonych na pasach.
1.8. Karabinek można ładować jedynie na stanowisku strzeleckim w momencie kiedy zawodnik jest gotowy do oddania strzału.
1.9. Zabronione jest ładowanie karabinków pomiędzy stanowiskami. Karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty magazynek i znajdować się w widocznym stanie rozładowania. Każdy zawodnik powinien stale kontrolować pod względem bezpieczeństwa zarówno swoje zachowanie jak i innych uczestników rywalizacji.
1.10. NIGDY nie wolno opierać wylotu lufy na stopie. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska strzeleckiego z postawą leżącą zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy, powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół lub w stronę obszaru rozstawienia celów. W wypadku trudności z bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska zawodnik powinien poprosić członków grupy o pomoc.
1.11. Wszyscy juniorzy (poniżej 18 lat) muszą znajdować się przez cały dzień zawodów pod bezpośrednią opieką rodzica lub zgłoszonego opiekuna.
1.12. Zabrania się przebywania na torze z jakimikolwiek żyjącymi zwierzętami.1.13. W wypadku ewentualnych sporu należy wezwać Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
1.14. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sędzia zwróci uwagę zawodnikowi, np. z uwagi na technikę strzelania lub zasady bezpieczeństwa, należy wykonać natychmiast zalecenia sędziego gdyż czuwa on nad rozgrywaniem konkurencji w sposób bezpieczny oraz uczciwy.

2. Punktacja.
2.1. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma kartę startową, którą musi wypełnić z podaniem szczegółowych parametrów sprzętu używanego w zawodach (nazwisko, imię, producent i model karabinka, producent i model celownika, powiększenie, podświetlenie, paralaksę, producent i kaliber śrutu ).
2.2. Po oddaniu pierwszego strzału nie wolno dokonywać żadnych zmian ustawień karabinka, łoża czy celownika.
2.3. Każde zawody odbywają się w kategorii otwartej „Open”, która może zostać dodatkowo podzielona na podkategorie:
2.3.1. „Springer” - Karabinki sprężynowe z odrzutem;
2.3.2. „Ladies” - Najlepsza Kobieta;
2.3.3. „Veteran” - Najlepszy Weteran (wiek 60+ liczony w dniu zawodów);
2.3.4. „Junior” - Najlepszy Junior (wiek poniżej 18 lat liczony w dniu zawodów);
2.3.5. „Team” - Najlepszy Zespół (maksymalnie 6 zawodników, do końcowej klasyfikacji liczone są wyniki 4 członków zespołu z najwyższymi wynikami).
2.4. Zawodnik otrzyma 2 punkty za przewrócenie celu, 1 punkt za trafienie celu niepowodujące jego przewrócenia i 0 punktów za całkowite chybienie celu. Cel musi zostać przewrócony aby zawodnik mógł mieć zapisane 2 punkty.
2.5. Każdy zawodnik może oddać tylko jeden strzał do każdego celu. W trakcie trwania zawodów zabronione są jakiekolwiek dodatkowe strzały treningowe.
2.6. Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, takie jak np.: niezaładowanie śrutu, niedomknięcie zamka lub naciśnięcie spustu przed wycelowaniem, jeżeli z karabinka padł strzał (tzn. sprężone powietrze zostało uwolnione), to strzał jest uważany za oddany i oceniany. W takiej sytuacji zawodnik powinien upewnić się czy śrut opuścił lufę oddając bezpieczny strzał w ziemię, poza linię strzelania, uprzedzając jednocześnie o tym fakcie pozostałych uczestników.
2.7. Kiedy po strzale cel zostanie przewrócony zawodnik musi otrzymać potwierdzenie tego faktu od pozostałych członków grupy zanim cel zostanie ponownie postawiony.
2.8. Jedynie inny członek grupy jest uprawniony do wpisywania wyników do karty strzeleckiej danego zawodnika. W żadnym wypadku wyniku do swojej karty nie może wpisywać sam zawodnik. Jeżeli pojawi się błąd we wpisie do karty należy wezwać sędziego, który poprawi pomyłkę, zaparafuje oraz dokona stosownej adnotacji na tyle karty startowej.
2.9. Po zakończeniu rywalizacji karta startowa danego zawodnika powinna zostać podpisana przez członka jego grupy, co oznacza, że karta została sprawdzona a zawodnik zgadza się z wynikiem. Zawodnik powinien zawsze sprawdzić czy karta startowa jest poprawnie wypełniona i podpisana przed przekazaniem jej do biura zawodów gdyż za ewentualne błędy konsekwencje ponosić będzie sam uczestnik, na karcie którego wykryte zostaną pomyłki.
2.10. Dogrywkę należy przeprowadzić zawsze w wypadku stwierdzenia remisu na pierwszym miejscu w kategorii Open jak i w pozostałych klasach. Do dogrywki należy wykorzystać cele z następującymi strefami trafienia: 1x15-20mm, 1x25-30mm i 1x35-40mm rozmieszczone zgodnie z regulaminowymi, dopuszczalnymi dystansami dla tych stref trafienia. Każdy zawodnik strzela do każdego z trzech celów z postawy klęczącej, jeżeli wciąż będzie remis punktowy strzelanie odbywać się będzie dalej z postawy stojącej. W wypadku dalszego braku rozstrzygnięcia zawodnicy strzelają dalej w postawie stojącej do pierwszego chybienia.

Jeżeli duża liczba strzelców uzyska w zawodach wyniki kwalifikujące do pozostałych nagradzanych miejsc to Organizator ma prawo zadecydować o ustaleniu wyników zawodów na pozostałych miejscach według zasady „count back”.

3. Postawy strzeleckie.
3.1. Wytyczne ogólne.
3.1.1. Postawa siedząca jest zabroniona. Jest ona zdefiniowana jako kontakt pośladków strzelca z podłożem lub siedzenie na stopie podczas oddawania strzału.
3.1.2. Postawa kuczna jest zabroniona. Występuje ona wtedy, gdy obie stopy znajdują się na ziemi a górna część nóg podparta jest na łydkach lub piętach.
3.1.3. Podczas oddawania strzału palik musi być dotykany przez dowolną część ciała zawodnika lub przez karabinek. Zabronione jest jakiekolwiek przemieszczanie elementów toru, w szczególności linii strzelania, palików, elementów podparcia. Za naruszenie tej zasady grozi dyskwalifikacja.
3.1.4. Podczas oddawania strzału spust musi znajdować się przed palikiem.
3.1.5. Podczas oddawania strzału kolba karabinka pozostawać widoczna poza ubraniem zawodnika i nie może być podtrzymywana przez jakiekolwiek paski czy kieszenie itp.
3.1.6. Juniorzy muszą oddawać strzały z postaw klęczącej i stojącej samodzielnie, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony opiekunów jak i bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych podpórek.
3.1.7. Na każdym torze należy zaplanować trzy cele ostrzeliwane z postawy klęczącej oraz trzy ostrzeliwane z postawy stojącej. Co najmniej jeden z celów z postawy klęczącej oraz jeden z postawy stojącej powinien być niepodparty.


3.2. Postawa leżąca.
3.2.1. Jedyną częścią karabinka, która może podczas strzału dotykać bezpośrednio do ziemi jest dolna krawędź stopki. Jeżeli jakakolwiek część karabinu znajduje się poniżej dolnej krawędzi stopki to zawodnik nie może opierać karabinka o ziemię w trakcie oddawania strzału. 3.2.2. Na torze mogą znajdować się maksymalnie 3 stanowiska ostrzeliwane z postawy wymuszonej leżącej.3.2.3. Na torze nie mogą znajdować się cele, które nie będą widoczne z miejsca, w którym usytuowany jest palik. Każde stanowisko musi zapewniać wygodne zajęcie pozycji strzeleckiej po obu stronach palika zarówno dla strzelców praworęcznych jak i leworęcznych uwzględniając również potrzebę wygodnego zajęcia stanowiska przez juniorów.3.3. Postawa klęcząca.

3.3.1. W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z ziemią (dwie stopy i kolano).
3.3.2. Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem. Siedzenie na boku stopy jest zabronione.
3.3.3. Poduszka strzelecka może być użyta tylko do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej stopy a nie pośladków.
3.3.4. Karabinek może być podtrzymywany jedynie przez dwie dłonie a stopka powinna przylegać do ramienia. Żadna inna część ciała nie może być wykorzystywana do podpierania karabinka ani też dłonie nie mogą opierać się na żadnej innej części ciała.
3.3.5. Dłonie nie mogą być ułożone tak aby staw nadgarstka, ramię lub jakakolwiek inna część ciała mogła podpierać karabin. Dłoń wysunięta do przodu powinna znajdować się przed kolanem. Aby to zilustrować, dłoń ta powinna zostać skierowana pionowo w dół (90 stopni w dół) i jeżeli dotykać będzie ona jakiejkolwiek części kolana / nogi to takie położenie uważa się za niezgodne z regulaminem i w takim wypadku rękę tą należy wysunąć jeszcze dalej do przodu poza kolano.
3.3.6. Stanowiska, na których oddaje się strzał z postawy niepodpartej klęczącej lub stojącej wyznacza się palikiem wysokości 10cm (4''). Na tych stanowiskach niedozwolone są jakiekolwiek inne formy podparcia (np. inny palik, drzewo, itp.)
3.3.7. Przednia noga nie może być wycofana do tyłu w sposób umożliwiający opieranie się na niej uda lub pośladków gdyż takie ułożenie traktowane jest jako kucanie i jest zabronione.

3.4. Postawa stojąca.
3.4.1. Tylko stopy mogą mieć kontakt z gruntem.
3.4.2. Stanowiska, na których oddaje się strzał z postawy niepodpartej stojącej wyznacza się palikiem wysokości 10cm (4''). Na tych stanowiskach niedozwolone są jakiekolwiek inne formy podparcia (np. inny palik, drzewo, itp.)

3.5. Postawa klęcząca / stojąca z możliwością podparcia.
3.5.1. Podczas oddawania strzału na stanowiskach z możliwością podparcia obowiązują zasady jak dla postaw klęczącej i stojącej ale dopuszcza się możliwość oparcia dowolnej części karabinka lub ciała zawodnika o drzewo lub inny wyznaczony obiekt podparcia. Jeżeli na stanowisku możliwe jest oparcie o kilka obiektów to podczas oddawania strzału dowolna część karabinka lub ciała zawodnika musi dotykać oznaczonego przez Organizatora z numerem stanowiska punktu podparcia.

4. Czas na stanowisku.
4.1. Zawodnik na stanowisku ma dwie minuty na oddanie strzału. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu zbliżenia się do palika wyznaczającego stanowisko.
4.2. W normalnych okolicznościach czas nie jest mierzony, jednak jeśli któraś z grup wstrzymuje przebieg zawodów lub zawody trwają zbyt długo, Organizator zastrzega sobie możliwość mierzenia czasu poszczególnym strzelcom lub grupom.
4.3. Pomiar czasu może odbywać się bez wiedzy zawodnika, aby upewnić się czy czas na oddanie strzału nie jest przekraczany. Przy takim pomiarze przekroczenie czasu nie skutkuje utratą punktów.4.4. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o oficjalnym pomiarze czasu zawodnika lub grupy to sędzia informuje strzelca o mającym nastąpić pomiarze. Sędzia podaje, kiedy rozpoczyna pomiar. Od tego momentu zawodnik ma 2 minuty na oddanie strzału.
4.5. Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania to pomiar czasu jest zatrzymywany. Po wznowieniu strzelania, zawodnikowi przysługuje dodatkowe 10 sekund zanim pomiar zostanie wznowiony.

5. Wyposażenie.
5.1. Wysokość przedniej części karabinka ograniczona jest do 150mm i mierzona jest ona od osi lufy do najniższej części karabinka znajdującej się przed chwytem pistoletowym.
5.2. Zabronione jest używanie haków FT, natomiast dozwolone jest używanie regulowanych stopek kolby.
5.3. Długość łopatek stopki nie może przekraczać 57mm (2.25”).
5.4. Podczas oddawania strzału z postawy stojącej lub klęczącej żadna część karabinka nie może dotykać ziemi.
5.5. Podczas oddawania strzału z postawy leżącej jedynie dolna krawędź stopki może dotykać ziemi. Żaden inny element karabinka, stopki lub wyposażenia nie może dotykać ziemi w trakcie oddawania strzału z postawy leżącej.
5.6. Jakikolwiek typ wskaźnika wiatru jest zabroniony. Zawodnicy do pomiaru wiatru mogą używać jedynie naturalnych obiektów znalezionych na torze jak suche liście, trawa, drobny pył itp. Inne sposoby pomiaru wiatru jak biały proszek, wszelkiego rodzaju taśmy itp. są na torze zabronione.
5.7. Poziomice nie mogą być używane i muszą zostać usunięte lub zaklejone przed rozpoczęciem zawodów.5.8. Dopuszcza się wyposażenie karabinka w pas nośny ale pas może być używany wyłącznie do przenoszenia karabinka pomiędzy stanowiskami. Zabronione jest używanie pasa w jakikolwiek sposób do stabilizacji podczas oddawania strzału.
5.9. Zabronione jest używanie jakichkolwiek elementów dodanych do łoża lub karabinka służących dodatkowemu podparciu karabinka o palik lub drzewo jak np. klamry, półki, kolce, paski, itp.
5.10. Średnica obiektywu i okularu celownika musi pozostać w stanie fabrycznym i nie może być redukowana w żaden sposób łącznie z sanhader'ami. Podczas strzału ewentualne zakrywki mają być zawsze otwarte a znajdujące się w nich ewentualne otwory muszą być zaklejone.
5.11. Zawodnik, któremu udowodni się jakakolwiek zmianę ustawień celownika po oddaniu pierwszego strzału zostanie wykluczony z zawodów.
5.12. Celowniki laserowe nie są dozwolone i powinny być usunięte z karabinka.
5.13. Używanie jakichkolwiek urządzeń służących do pomiaru odległości jak i kąta strzału jest na torze strzeleckim zabronione. Powyższe dotyczy również gości i innych osób nie będących uczestnikami zawodów.
5.14. Podczas zawodów zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz krótkofalówek.
5.15.Poduszki strzeleckie mogą być używane do ułożenia na nich karabinka pomiędzy stanowiskami jak i do oddawania strzału w postawie klęczącej z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym regulaminie.


6. Tor strzelecki.
6.1. Minimalna średnica palika wyznaczającego stanowisko strzeleckie powinna wynosić 25mm. Minimalne wymiary palika prostokątnego wynoszą odpowiednio 25x25mm.
6.2. Cele;
6.2.1. Celami są metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę („hit-zine”, „HZ”).
6.2.2. Sylwetka celu „blacha” musi być wykończona w jasnym kolorze (biały, srebrny, stal nierdzewna, żółty).
6.2.3. Strefa trafienia ( „hit-zone”, „HZ”) musi być wykończona w ciemnym kolorze (czarny, ciemno-szary).6.2.4. Sylwetka celu używana na stanowiskach z postawami niepodpartymi klęczącą i stojącą musi posiadać co najmniej 20mm korpusu (blachy) wokół strefy trafienia.
6.2.5. Sylwetka celu używana na pozostałych stanowiskach musi posiadać co najmniej 10mm korpusu (blachy) wokół strefy trafienia.
6.3. Goście i widzowie mają prawo przebywać na torze podczas rozgrywania zawodów.
6.4. Przebywanie na torze strzeleckim przed rozpoczęciem zawodów jest zabronione zarówno dla uczestników zawodów jak i dla gości.
6.5. Tor strzelecki składa się z co najmniej 30 celów (łącznie z postawami wymuszonymi) ustawionych na pojedynczych stanowiskach strzeleckich wyznaczonych palikami i odpowiednio oznakowanych.
6.6. Każde stanowisko strzeleckie jak i każdy cel musi być czytelnie oznaczony od 1 do maksymalnej liczby stanowisk na torze.


6.7. Dopuszczalne dystanse dla poszczególnych stref trafienia:
6.7.1. HZ 15-19mm 12-23m (13-25yds)
6.7.2. HZ 20-24mm 7-28m (8-30yds)
6.7.3. HZ 25-34mm 7-37m (8-40yds)
6.7.4. HZ 35-40mm 7-42m (8-45yds)6.8. Dystanse dla stanowisk z celami ostrzeliwanymi z postawy stojącej, niepodpartej:
6.8.1. HZ 35-40mm 18-32m (20-35yds)
6.8.2. Kąt strzału musi być niższy niż 30 stopni.


6.9. Dystanse dla stanowisk z celami ostrzeliwanymi z postawy klęczącej, niepodpartej:
6.9.1. HZ 35-40mm 18-32m (20-35yds)
6.9.2. Kąt strzału musi być niższy niż 30 stopni.
6.9.3. Na stanowiskach z wymuszoną postawą klęczącą dozwolone jest oddanie strzału z postawy stojącej.
6.10. Dys
tanse dla stanowisk z celami ostrzeliwanymi z postawy stojącej, podpartej:
6.10.1. HZ 25-34mm 7-28m (8-30yds)
6.10.2. HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)


6.11. Dystanse dla stanowisk z celami ostrzeliwanymi z postawy klęczącej, podpartej:
6.11.1. HZ 25-34mm 7-28m (8-30yds)
6.11.2. HZ 35-40mm 7-32m (8-35yds)
6.11.3. Na stanowiskach z wymuszoną postawą klęczącą, podpartą dozwolone jest oddanie strzału z postawy stojącej.

 

YouTube Video

  • Najnowsze artykuły
  • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %