• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Regulamin organizacji zawodów

pfta logo

Regulamin organizacji zawodów FT/HFT/nHFT stanowi zbiór zasad i przepisów, na podstawie których Organizator jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić zawody w konkurencjach pneumatycznego strzelectwa terenowego.

Niniejszy regulamin stanowi również podstawę do oceny przez władze PFTA jakości przygotowania i przeprowadzenia zawodów oraz może być podstawą do składania wniosków i protestów przez zawodników w kwestiach regulaminowych. Organizator, który zorganizuje zawody niezgodne z niniejszym regulaminem może zostać wykluczony z organizacji kolejnych zawodów PFTA.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 roku.

Spis treści:

I. TOR STRZELECKI

II. STANOWISKO

III. CELE

IV. BEZPIECZEŃSTWO

V. SPRAWDZENIE SPRZĘTU

VI. REJESTRACJA WYNIKÓW

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. TOR STRZELECKI

1.1. Standardem PFTA dla konkurencji FT i HFT są tory z 40-stoma, a dla konkurencji nHFT 20-stoma celami zorganizowanymi w stanowiska z jednym lub dwoma celami.

1.2. W przypadku wspólnych torów dla więcej niż jednej konkurencji, gdy któryś z celów zdecydowanie nie spełnia wymagań dla wszystkich konkurencji, bezwzględnie należy dostawić dodatkowy cel, ponad podaną wyżej ilość. Cel dodatkowy, przeznaczony tylko dla jednej z konkurencji, musi zostać czytelnie oznakowany (wyróżniony) w sposób nie budzący nieporozumień (np. kolor sylwetki, dodatkowe oznaczenie przy celu, inny kolor numeru celu itp.).

1.3. Sposób wyróżnienia celu musi być widoczny bez użycia przyrządów celowniczych. Jeśli na torze jest więcej takich celów, należy zachować jednolity sposób ich wyróżnienia na całym torze.

1.4. Cele przeznaczone dla FT muszą być widoczne z postawy siedzącej FT, klęczącej i stojącej, niezależnie od warunków fizycznych zawodnika.

1.5. Cele przeznaczone dla HFT na stanowiskach z postawą dowolną  muszą być widoczne z postawy leżącej i klęczącej.

1.6. Cele przeznaczone tylko dla HFT na stanowiskach z wymuszoną postawą klęczącą muszą być też widoczne w postawie stojącej.

1.7. Cele na stanowiskach muszą być ponumerowane w sposób czytelny i dobrze widoczny. Jeśli stosowana jest osobna numeracja celów do FT i HFT, to oznaczenie z numerem musi posiadać wyraźne wyróżnienie znakiem (literą) lub kolorem. Dotyczy to także opisu wymuszonej postawy obowiązującej na stanowisku.

1.8. Figurki na stanowiskach z dwoma celami muszą być numerowane od lewej do prawej, niezależnie od kierunku przemieszczania się po torze.

1.9. Na torze musi zostać wyraźnie wytyczona linia strzelania, za którą mogą wejść tylko osoby upoważnione do ustawiania/napraw celów lub weryfikacji ich sprawności/ustawienia. Jeśli otoczenie stanowisk(a) nie wymaga ograniczenia dostępu do terenu rozstawienia celów za pomocą taśmy ostrzegawczej, to linię strzelania należy wyznaczyć w sposób czytelny na samym stanowisku.

1.10. W przypadku, gdy w trakcie trwania zawodów zgłoszone zostaną nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa, zgodności toru z regulaminem czy niesprawności celu, należy je niezwłocznie usunąć. Niesprawny cel powinien zostać wymieniony na identyczny bądź inny o jak najbardziej zbliżonym poziomie trudności. Nie dopuszcza się anulowania celów chyba, że zajdą wyjątkowe okoliczności takie jak naruszenie zasad bezpieczeństwa i/lub brak możliwości wymiany celu na sprawny w trakcie trwania zawodów.

II. STANOWISKO

2.1. Stanowisko strzeleckie wyznaczone jest linią strzelania, która oddziela stanowisko od przedpola ostrzału celów, oraz ustawionymi na linii strzelania bramką FT dla konkurencji FT i/lub znacznikiem stanowiska dla konkurencji HFT.

2.2. Linią strzelania jest widoczna i rozciągnięta na ziemi: taśma, sznurek, namalowana na trwałym podłożu linia, bądź znajdujący się na stanowisku i w widoczny sposób oznakowany element terenowy (np. ogrodzenie, zwalony pień drzewa itp.).

2.3. Organizator powinien wytyczyć linię strzelania w taki sposób i w takim miejscu, aby nie powodowała ona problemu w przyjęciu typowej postawy dla danego stanowiska, a w szczególności postawy wykluczającej pełne bezpieczeństwo strzelca i innych osób przebywających na torze.

2.4. Stanowisko dla FT wyznacza się dwoma elementami (tzw. bramka FT) ustawionymi na linii strzelania. Jednym z elementów bramki FT może być tabliczka opisowa stanowiska. Zaleca się wykorzystanie jako elementu bramki FT, znacznika stanowiska HFT.

2.5. Stanowisko dla HFT/nHFT wyznacza się poprzez umieszczony na linii strzelania znacznik stanowiska lub oznaczony numerem stanowiska element, który może być wykorzystany jako podparcie. Znacznikiem stanowiska może być:

 • Palik drewniany, metalowy bądź plastikowy o wysokości minimum 30cm nad powierzchnią gruntu.
 • Stały element terenowy (pień drzewa, kamień, słupek ogrodzenia, mur itp.), który może być również użyty jako podparcie.
 • Tylko dla HFT: Płaska podkładka drewniana / z tworzywa sztucznego przytwierdzona na stałe do podłoża lub namalowany okrąg na trwałym podłożu o średnicy minimum 25 cm. UWAGA! Stanowisk z płaską podkładką może przypadać maksymalnie 3 na tor z 40 stanowiskami po 1 celu lub maksymalnie 1 na torze z 20 stanowiskami po 2 cele. Cel ostrzeliwany z płaskiej podkładki nie powinien być ustawiony pod ekstremalnym kątem (maksymalnie 30 stopni).

2.6. Znaczniki stanowiska HFT/nHFT muszą być trwałe i zamontowane w taki sposób, by korzystanie z nich przez zawodnika, nie miało wpływu na ich funkcjonowanie, w czasie trwania całych zawodów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby znacznik stanowiska HFT/nHFT miał kontakt z linią strzelania oraz żeby linia strzelania nie miała możliwości zmiany położenia w trakcie trwania zawodów.

2.7. Na stanowiskach z postawami wymuszonymi niepodpartymi klęczącą i stojącą, należy ustawić znacznik stanowiska w postaci palika o wysokości nie większej niż 15cm albo zastosować płaską podkładkę przytwierdzoną na stałe do podłoża lub namalowany na trwałym podłożu okrąg o średnicy minimum 25 cm (niezależnie od ilości zastosowanych płaskich podkładek i/lub namalowanych okręgów na stanowiskach z postawami dowolnymi), tak aby uniemożliwić zawodnikowi stabilizację postawy poprzez opieranie się o znacznik stanowiska.

2.8. Na stanowiskach wymagających strzelania pod dużymi kątami w górę, np. do celów usytuowanych powyżej 3,5m nad poziomą płaszczyzną stanowiska, muszą być zastosowane paliki bądź stałe elementy terenu zapewniające zawodnikowi bezpieczne oddanie strzału. Na takich stanowiskach zabrania się stosowania znacznika stanowiska w postaci płaskich podkładek lub namalowanych na trwałym podłożu okręgów o średnicy minimum 25 cm.

2.9. Na torze musi się znaleźć 20% celów, które będą przeznaczone wyłącznie do strzelania z postaw wymuszonych stojącej i klęczącej (równomiernie podzielonych między siebie, czyli 4 postawy stojące i 4 klęczące jako standard na torze z 40-stoma figurkami).

2.10. Cel ostrzeliwany z postawy klęczącej niepodpartej nie powinien być ustawiony pod ekstremalnym kątem (maksymalnie 30 stopni).

2.11. Rekomenduje się ograniczenie występowania na torze stanowisk strzeleckich dla wymuszonych postaw podpartych: klęczącej i stojącej z możliwością podparcia. Niezależnie od powyższego Organizator może tak zaplanować tor strzelecki, aby na torze dla HFT znalazły się nie więcej niż po jednym stanowisku strzeleckim dla wymuszonych postaw podpartych: klęczącej i stojącej, na których będzie znajdował się stały bądź odpowiednio przygotowany element terenowy, który zawodnik będzie mógł wykorzystać jako podparcie (zabrania się dodatkowego umieszczania w pobliżu wytypowanego jako znacznik HFT elementu terenowego, palika HFT!). Obiekt podparcia musi być stabilny i nie może poruszać się na wietrze. Elementy stanowiące podparcie muszą mieć wysokość i formę umożliwiającą przyjęcie właściwej postawy przez wysokich strzelców (2m wzrostu i więcej). Na takich stanowiskach, należy precyzyjnie wyznaczyć linię strzelania.

2.12. Stanowiska z postawami wymuszonymi klęczącą i stojącą należy tak rozplanować aby nie występowały na torze bezpośrednio po sobie (zaleca się zachowanie odstępu przynajmniej jednego stanowiska).

2.13. Stanowisko HFT z wymuszoną postawą klęczącą lub stojącą musi zostać zorganizowane w takim miejscu (podłoże i otoczenie) by było możliwe przyjęcie na nim postawy wymuszonej (z uwzględnieniem zamienności), a na stanowiskach bez wymuszonej postawy, zarówno postawy leżącej jak i klęczącej.

2.14. Organizacja stanowiska powinna zapewnić przyjęcie postawy strzeleckiej zarówno dla strzelców praworęcznych jak i leworęcznych

2.15. Na stanowiskach z dwoma celami i wymuszoną postawą strzelecką stojącą i klęczącą wszystkie cele muszą być ostrzeliwane w tej samej postawie.

2.16. Bezpośrednio za linią strzelania (w odległości 7 metra od stanowiska) nie może być żadnych elementów mogących powodować rykoszety i/lub niebezpiecznie zmieniać tor lotu pocisku.

2.17. Na stanowiskach FT na całym przedpolu na linii stanowisko – cel nie mogą znajdować się żadne elementy terenowe uniemożliwiające oddanie tak zwanego „czystego strzału”.

2.18. Na torze HFT może znajdować się maksymalnie 5 celów przeznaczonych do ostrzału "z poza znacznika stanowiska". Z pozycji znacznika stanowiska strefa musi być widoczna przynajmniej w 50%, a w odległości 60cm i więcej od znacznika, strefa trafienia musi być widoczna w całości. Usytuowanie takiego stanowiska oraz rozmieszczenie znaczników stanowiska musi być tak rozplanowane, aby zawodnik w czasie oddawania strzału mógł mieć w dalszym ciągu kontakt ze znacznikiem stanowiska z zachowaniem zasady usytuowania wylotu lufy za linią strzelania oraz spustu przed linią strzelania. Na pozostałych stanowiskach na całym przedpolu na linii stanowisko – cel nie mogą znajdować się żadne elementy terenowe uniemożliwiające oddanie tak zwanego „czystego strzału”.

2.19. W ramach stanowisk wspólnych dla konkurencji FT i HFT strzelanie nie musi odbywać się dokładnie z tego samego miejsca. Należy jednak przy tym zadbać o właściwy kąt ostrzeliwania celów. Znacznik stanowiska HFT (szczególnie gdy nie jest elementem bramki FT) w żaden sposób nie może utrudniać przyjęcia postawy strzeleckiej i oddania strzału dla zawodników konkurencji FT.

2.20. Na stanowisku nie mogą znajdować się żadne niebezpieczne lub uciążliwe dla zawodnika przedmioty takie jak np. stłuczone szkło, kłujące rośliny czy gniazda owadów itp. Usytuowanie dowolnego stanowiska nie może powodować konieczności przyjęcia niestabilnej, stwarzającej zagrożenie utraty równowagi postawy strzeleckiej (np. nadmierny spadek terenu, śliskie podłoże, itp.). Na stanowisku z postawą wymuszoną stojącą i klęczącą podłoże powinno być płaskie.

2.21. Każde stanowisko musi być w czytelny sposób oznakowane, tak aby zajmujący je zawodnik, nie miał wątpliwości co do numeru stanowiska względem numeru celu(ów) oraz wyznaczonej postawy strzeleckiej na danym stanowisku.

2.22. Sposób organizacji stanowiska oraz użyte oznaczenia muszą zostać dokładnie omówione na odprawie.

III. CELE

3.1. Do wykorzystania w zawodach dopuszcza się wszelkie metalowe cele, które składają się po trafieniu w wyznaczoną strefę, tzw. „Hit Zone” (HZ), a ich ponowne postawienie wymaga użycia linki/sznurka przymocowanego do celu, którego drugi koniec znajduje się na stanowisku.

3.2. Wszystkie cele muszą być wyraźnie i kolejno numerowane, zarówno przy celu jak i na stanowisku.

3.3. Kolorystyka celów musi być kontrastowa, z wyraźnym rozróżnieniem sylwetki i strefy trafień (należy uwzględnić zawodników, którzy nie rozróżniają kolorów). Zaleca się stosowanie celów z trwałymi galwanicznymi powłokami, dającymi odpowiednią kontrastowość bez konieczności malowania. W przypadku malowania, należy tak je wykonać, by jego kontrastowość jak najmniej zmieniła się w trakcie zawodów – w takim przypadku zalecane jest użycie połączenia kolorów celu czarne i białe lub czarne i żółte.

3.4. Wszystkie cele dla konkurencji FT muszą mieć okrągłą strefę trafienia. Użycie celów z fałszywymi strefami trafień na innej części sylwetki celu jest zakazane. W przypadku ustawienia na stanowiskach wspólnego dla konkurencji FT i HFT celu z nieokrągłą strefa trafienia, Organizator musi dostawić dodatkowy cel dla konkurencji FT spełniający powyższy wymóg.

3.5. Cele dla HFT muszą spełnić następujące wymagania:

 • Cele strzelane z wymuszonej postawy klęczącej i stojącej muszą mieć wokół strefy trafienia przynajmniej 20mm pola korpusu celu (tak zwanej "blachy"), a dla postaw dowolnych oraz wymuszonej postawy leżącej 5mm pola korpusu celu.
 • Strefy trafienia nie muszą być okrągłe. Przyjmuje się, że nieokrągła strefa ma wielkość odpowiadającą średnicy okręgu od 15 do 35mm, w całości mieszczącego się wewnątrz kształtu nieokrągłej strefy. Strefa ta ma być jednak jednolita, bez przegród (przesłon), które będą dzielić ją na dwie lub więcej części. Cele te wliczane są do limitu liczby celów ze strefami od 15 do 35mm oraz ustawione są na dystansach odpowiednich dla poszczególnych wielkości stref trafienia.

3.6. Wielkości stref, odległości oraz ilości ich wykorzystania w konkurencjach:

Field Target (FT)

Stosowane są strefy trafienia (HZ) o średnicach 15, 25 i 40mm:

 • HZ 40 mm:

Postawa dowolna: odległość minimalna 30 m, maksymalna 50 m.

Postawa wymuszona: odległość minimalna 15 m, maksymalna 40 m.

 • HZ 25 mm:

Postawa dowolna: odległość maksymalna 37 m.

Postawa wymuszona: odległość maksymalna 20 m.

 • HZ 15 mm:

Postawa dowolna: odległość maksymalna 23 m.

Postawa wymuszona: niedozwolona.

 • Ze względów technicznych lub organizacyjnych, na torach łączonych dla FT i HFT cele wspólne dla obu konkurencji, strzelane z postawy dowolnej FT mogą mieć pośrednie średnice HZ i być ustawione na dystansach właściwych dla HFT. Organizator podczas odprawy musi poinformować o zastosowaniu na torze takich stref, bez podawania ich ilości i wielkości HZ.
 • Minimum 25% celów musi być ustawionych powyżej 42-go metra (min. 10/40) - zaleca się aby te cele zamiast powłoki galwanicznej były pomalowane w sposób kontrastowy farbą (patrz: zalecenia z pkt 3.3)
 • Maksymalna liczba zmniejszonych celów to 50%
 • Na każdym torze rozstawione są cele, do których strzela się z wymuszonych postaw strzeleckich:
  • 4 x postawa klęcząca
  • 4 x postawa stojąca

Hunter Field Target (HFT)

Stosowane są strefy trafienia (HZ) w przedziale 15 – 40mm (UWAGA: w sezonie 2018 dopuszcza się jeszcze stosowanie HZ o średnicy 45mm):

 • Odległość do celu o strefie trafienia 15-19mm: 12 - 23m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 20-24mm: 7 - 28m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 25-34mm: 7 - 37m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 35-45mm: 7 - 42m
 • Na torze obowiązkowo musi znajdować się od 6 do 8 celów ze strefą trafienia 15 – 19mm
 • Na torze obowiązkowo musi znajdować się od 8 do 10 celów ze strefą trafienia 20 – 34mm (niezależnie od celów 25 – 34mm ustawionych na stanowiskach z postawami wymuszonymi)
 • Na każdym torze rozstawione są cele, do których strzela się z wymuszonych postaw strzeleckich:
  • 2 x postawa leżąca
  • 3 x postawa klęcząca niepodparta
  • 1 x postawa klęcząca podparta lub postawa klęcząca niepodparta
  • 3 x postawa stojąca niepodparta
  • 1 x postawa stojąca podparta lub postawa stojąca niepodparta
 • Na stanowiskach z wymuszonymi postawami niepodpartymi stojącymi oraz klęczącymi, można stosować wyłącznie strefy 35-40mm, rozmieszczone na dystansie do 32 metrów
 • Na stanowiskach z wymuszonymi postawami podpartymi stojącymi oraz klęczącymi, na których możliwe będzie wykorzystanie przez strzelca elementów terenowych jako podparcia, można stosować strefy 35-40mm, rozmieszczone na dystansie do 32 metrów, a także strefy 25-34mm umieszczone na dystansie do 28 metra

Night Hunter Field Target (nHFT)

Stosowane są strefy trafienia (HZ) w przedziale 15 – 45mm:

 • Odległość do celu o strefie trafienia 15-19mm: 12 - 23m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 20-24mm: 7,5 - 28m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 25-34mm: 7,5 - 37m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 35-45mm: 7,5 - 42m
 • Na torze obowiązkowo musi znajdować się od 3 do 4 celów ze strefą trafienia 15 – 19mm
 • Na torze obowiązkowo musi znajdować się od 4 do 5 celów ze strefą trafienia 20 – 34mm
 • W czasie zawodów nHFT nie obowiązują postawy wymuszone

3.7. Cele muszą być sprawdzone przed i po ustawieniu, w celu zweryfikowania ich poprawnego działania. Cele należy sprawdzać ze stanowiska strzeleckiego, sprawdzając jego dobrą widoczność dla wyznaczonej na stanowisku postawy, mając na uwadze wzrost zawodników, ich prawo- lub lewo- ręczność oraz zapisy dotyczące budowy toru dla poszczególnych konkurencji.

3.8. Cele należy ustawiać tak aby poprzeczna (horyzontalna) oś blachy figurki była równoległa do linii strzelania a maksymalne odchylenie wynosiło +/- 10 stopni względem znacznika stanowiska HFT/bramki FT. Cele muszą być zamontowane w taki sposób, aby podstawa konstrukcji figurki była w poziomie, zapewniając tym samym poprawne działanie mechanizmu zapadkowego. Sposób zamontowania celu powinien wykluczać jego „opadanie” lub „podnoszenie” w trakcie trwania zawodów.

3.9. W przypadku, gdy zawodnik zgłosi niesprawność celu lub niezgodność celu/stanowiska z niniejszym regulaminem, Sędzia/Organizator ma postąpić zgodnie z zapisami zamieszczonymi w rozdziale „Reklamacje” Regulaminu Zawodnika FT/HFT/nHFT.

3.10. Organizator jest zobowiązany tak zorganizować tor strzelecki (stanowiska strzeleckie i cele dla poszczególnych konkurencji), by wytyczne  z rozdziałów I, II i III zostały spełnione.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Wszystkie zasady bezpieczeństwa zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Bezpieczeństwa PFTA i musza być bezwzględnie egzekwowane przez Organizatora zawodów i wszystkich zawodników. Organizator jest zobowiązany dopełnić wszelkich starań, by zawodnik miał możliwość stosowania się do zapisów Regulaminu Bezpieczeństwa PFTA.

4.2. Przed rozpoczęciem każdych zawodów musi zostać przeprowadzona odprawa, na której Organizator przekaże zawodnikom szczegóły dotyczące budowy toru strzeleckiego oraz przypomni wszystkim uczestnikom zawodów zapisy Regulaminu Bezpieczeństwa OSPST „PFTA”. Najpóźniej w czasie trwania odprawy Organizator wskaże osobę, która będzie pełnić funkcję Sędziego Głównego zawodów.

4.3. Obszar, na którym zostaną rozstawione cele należy czytelnie oznakować taśmą ostrzegawczą (biało czerwoną) ze stosownym napisem „teren strzelania”, a w przypadku taśmy bez napisów oznakować teren tablicami ostrzegawczymi.

4.4. Należy czytelnie oznaczyć tor, drogi dojścia oraz teren rozstawienia celów.

4.5. Stanowiska należy tak wytyczyć, by w polu +/- 45 st. od linii do celu, nie znajdowały się inne stanowiska, drogi do nich, ani inne miejsca, w których mogą przebywać ludzie. Stanowiska nie mogą być wytyczane w miejscu potencjalnych rykoszetów od celów ostrzeliwanych z innych stanowisk.

4.6. Stanowiska należy rozmieścić tak, by znajdowały się w miarę możliwości w jednej linii.

4.7. Sędzia w przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem zachowania się zawodnika na torze może sprawdzić znajomość regulaminu przez zawodnika poprzez kilka pytań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieznajomości regulaminu, a w szczególności paragrafów dotyczących zasad bezpieczeństwa, zawodnik może zostać usunięty z toru strzeleckiego, co jednoznacznie wiąże się z dyskwalifikacją. Sędzia ma jednak prawo zastosowania pouczenia zawodnika i warunkowego dopuszczenia go do dalszego strzelania. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, usunięcie zawodnika z toru będzie nieodwołalne.

V. SPRAWDZENIE SPRZĘTU

5.1. Sprawdzenie energii wystrzelonego śrutu można wykonać przed lub w trakcie trwania zawodów oraz zaraz po zakończeniu strzelania (tzn. u zawodników schodzących z toru), a także przed lub po dogrywkach.

5.2. Sprawdzenie może być przeprowadzone na stanowisku stacjonarnym lub „lotnym”. Zawodnik może zostać skontrolowany więcej niż jeden raz.

5.3. Do testowania należy użyć sprawnego urządzenia, w sposób zalecany przez producenta.

5.4. Przy interpretacji wyników należy uwzględnić dokładność pomiarową urządzenia (podaną przez producenta), w sposób korzystniejszy dla zawodnika.

5.5. Do pomiarów należy używać wyłącznie śrutów zadeklarowanych na karcie startowej i używanych przez zawodnika w trakcie zawodów. Do sprawdzenia nie może być użyty uszkodzony śrut. Zaleca się wyposażyć stanowisko pomiaru w wagę o stosownej dokładności.

5.6. Należy umożliwić zawodnikom sprawdzenie karabinka przed rozpoczęciem zawodów. W tym celu należy udostępnić strzelnicę techniczną (tzw. Range Zero) oraz urządzenie do pomiaru prędkości początkowej wystrzelonego śrutu Vo (to samo, na którym zostanie przeprowadzony pomiar kontrolny).

5.7. Strzelnica techniczna musi spełniać następujące warunki:

 • co najmniej po jednej serii tarcz na 20-30 zawodników
 • seria powinna składać się z tarcz ustawionych na następujących dystansach: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 oraz 50m
 • na każdej tarczy musi być podany dystans
 • każda tarcza musi być widoczna z pozycji leżącej i siedzącej FT

VI. REJESTRACJA WYNIKÓW

6.1. Organizator dla każdej konkurencji sporządza Karty Startowe, które zawodnicy muszą czytelnie wypełnić wymaganymi danymi oraz zapisać wyniki uzyskane w czasie strzelania. Karty Startowe mają zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • marka i model karabinka
 • marka i model celownika
 • powiększenie i nastawa obiektywu używana podczas zawodów (tylko dla zawodników HFT)
 • marka i kaliber używanego śrutu
 • natężenie podświetlenia siatki celowniczej, o ile podświetlenie jest włączone (tylko dla zawodników HFT)

6.2. Organizator powinien dołożyć wszelkich starań, aby opublikować całościowe wyniki zawodów najpóźniej dwa dni po ich zakończeniu. Wyniki powinny zawierać szczegółową charakterystykę toru (odległość i wielkość strefy dla każdego celu na torze).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Zapisy niniejszego regulaminu oraz „Regulaminy Zawodników FT/HFT/nHFT” muszą być bezwzględnie przestrzegane przez organizatorów zawodów Pucharu PFTA.

7.2. Regulaminy PFTA mogą być także stosowane w czasie dowolnych zawodów krajowych/lokalnych, które nie wchodzą w cykl zawodów Pucharu PFTA. W takim przypadku organizator ma prawo do drobnych odstępstw w zakresie parametrów toru i/lub celów, o czym powinien poinformować zawodników najpóźniej w czasie odprawy przed rozpoczęciem zawodów.

 

 

YouTube Video

 • Najnowsze artykuły
 • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %