• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Regulamin nHFT

REGULAMIN ZAWODNIKA night HUNTER FIELD TARGET (nHFT)

Night Hunter Field Target (nHFT) to sportowe nocne strzelanie z karabinów pneumatycznych z pomocą sztucznego oświetlenia do metalowych celów sylwetkowych przewracających się po trafieniu w wyznaczoną strefę.

Niniejszy dokument zawiera wszelkie niezbędne zasady obowiązujące każdego uczestnika zawodów nHFT. Informacje dotyczące budowy toru na zawodach nHFT są dostępne w REGULAMINIE ORGANIZACJI ZAWODÓW FT/HFT/nHFT.

Wszystkich zawodników nHFT obowiązuje znajomość i bezwzględne przestrzeganie zapisów „Regulaminu Bezpieczeństwa OSPST PFTA”, których niestosowanie będzie skutkowało dyskwalifikacją i natychmiastowym usunięciem z toru strzeleckiego!

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 roku.

 

Spis treści:

I. KATEGORIE

II. POMIAR ENERGII KARABINKA

III. SPRZĘT

IV. POSTAWY STRZELECKIE

V. TOR STRZELECKI

VI. CZAS NA STANOWISKU

VII. PUNKTACJA

VIII. KLASYFIKACJA

IX. REKLAMACJE

X. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

XI. OPUSZCZANIE TORU

XII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE


I. KATEGORIE

1.1. W ramach strzelań nocnych nHFT zwyczajowo nie wydziela się kategorii sprzętowych i wiekowych, a zawody przeprowadza się na zasadach otwartych (nHFT Open). Organizator może jednak w przypadku odpowiedniej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach (min. 5 zawodników), bądź w ramach wyróżnienia przeprowadzić zawody z podziałem na np. nHFT1, nHFT2, nHFT Junior itp. Taka decyzja pozostaje wyłącznie w gestii organizatora.

1.2. Wiek zawodnika jest określany na podstawie roku urodzenia. Np. osoba urodzona w lipcu 2010 r. może rozpocząć strzelanie w kategorii JUNIOR w styczniu 2019 r., choć nie będzie miała jeszcze 9-tych urodzin. Ta sama osoba przestanie być JUNIOREM z dniem pierwszego stycznia 2027 r., a NIE dopiero w lipcu 2027 r.

1.3. Dzieci do lat 9 nie mogą uczestniczyć w zawodach, a na torze strzeleckim mogą przebywać jedynie pod opieką prawnego opiekuna.

II. POMIAR ENERGII KARABINKA

2.1. Organizator ma prawo do sprawdzenia energii kinetycznej wystrzelonego pocisku (Eo) każdego karabinka, który jest użyty w zawodach objętych przepisami PFTA. Sprawdzenie energii może być zrobione przed, w czasie albo po zakończeniu strzelania - według uznania Organizatora. Sprawdzenie przeprowadza się śrutem zadeklarowanym na karcie startowej lub w formularzu zgłoszeniowym (o ile zawodnik nie otrzymał podczas rejestracji w Biurze Zawodów karty startowej) i używanym przez Zawodnika - do sprawdzenia nie może być użyty uszkodzony śrut.

2.2. Zawodnik ma prawo do sprawdzenia energii Eo swojego karabinka przed rozpoczęciem zawodów na tym samym urządzeniu używanym przez Organizatora do kontroli stwierdzającej brak przekroczenia limitu 16,3J.

2.3. W zawodach może być użyty dowolny rodzaj śrutu, z wyjątkiem śrutów zawierających mieszaniny wybuchowe lub śrutów powodujących rykoszety (np. stalowych).

2.4. Stwierdzenie przekroczenia limitu 16,3J, a sprawdzone przed odprawą, pozwala na korektę ustawienia energii. Przekroczenie limitu energii 16,3J podczas badania w trakcie strzelania lub po nim skutkuje dyskwalifikacją. Zdyskwalifikowany w ten sposób zawodnik będzie miał oznaczoną kartę jako nieważną, ale może ukończyć tor poza klasyfikacją, z tym samym lub innym karabinkiem spełniającym limit 17J.

2.5. Sędzia lub osoba wyznaczona ma prawo dokonania sprawdzenia masy śrutu, użytego przez zawodnika do testu. Wynik tego sprawdzenia jest ostateczny.

III. SPRZĘT

3.1. Dozwolony jest udział w zawodach z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią nie większą niż 16,3J. Zawodnik z karabinkiem wystrzeliwującym śrut w przedziale energii od 16,3J do 17J nie będzie klasyfikowany, ale może brać udział w zawodach. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione.

3.2. Karabinki muszą spełniać także następujące warunki:

 • Wysokość przedniej części karabinka ograniczona jest do 150mm. Mierzona jest ona od osi lufy do najniższej części karabinka, przed chwytem pistoletowym;
 • Nie można używać haków FT, dozwolone jest jednak używanie regulowanych stopek kolby, które spełniają następujące wymogi:
  • głębokość stopki nie może być większa niż 5 cm;
  • długość stopki (mierzona pomiędzy wierzchołkami łopatek) nie może być większa niż 20 cm.

3.3. Poza tradycyjnym celownikiem optycznym wszelkie inne urządzenia optyczne są zabronione.

3.4. Niedozwolone jest używanie mechanicznych i elektronicznych urządzeń do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, poziomic oraz jakichkolwiek urządzeń lub przyrządów wspomagających zawodnika w określeniu kąta strzału. Muszą one być zdemontowane lub zaklejone przed rozpoczęciem strzelania. Do oceny siły i kierunku wiatru można jednak stosować zamontowane do karabinka proste wskaźniki wiatru w postaci zawieszonego na nitce piórka, wstążki, itp. oraz obserwacji uniesionego sznurka figurki czy kierunku opadu podrzuconych elementów martwej roślinności znajdujących się w pobliżu stanowiska (liście, trawy, igliwie itp.).

3.5. Zawodnik może korzystać z własnych notatek i tablic balistycznych do określenia poprawek w celowaniu. Wykonywanie powyższych czynności wlicza się w dozwolony czas na oddanie strzału określony w pkt 6.1.

3.6. Karabinek może być wyposażony w pas nośny, używany wyłącznie do przenoszenia karabinka pomiędzy stanowiskami.

3.7. Karabinek może być wyposażony w bipod, używany wyłącznie do odkładania karabinka pomiędzy stanowiskami.

3.8. Można używać każdego tradycyjnego celownika optycznego i dowolnych nastaw, jednak wyzerowanie, powiększenie, paralaksa (AO/SF) czy podświetlenie muszą być ustawione przed oddaniem pierwszego strzału oraz pozostać niezmienione, aż do zakończenia strzelania na ostatnim stanowisku. Jeśli użyte jest podświetlenie siatki celowniczej musi ono być włączane przed każdym strzałem. Natężenie podświetlenia musi być także zapisane w karcie startowej.

3.9. Średnica obiektywu musi pozostać w stanie fabrycznym i w żaden sposób nie może być zmniejszana w celu zwiększenia głębi ostrości. Podczas strzału zakrywki mają być otwarte/zdjęte, a znajdujące się w nich otwory muszą być zaklejone.

3.10. Celowniki i wskaźniki laserowe są niedozwolone i powinny zostać zdemontowane.

3.11. Poduszki strzeleckie mogą być używane jako podkładki pod karabinek w czasie przejść pomiędzy stanowiskami i oczekiwaniu na własną kolejkę strzelania oraz służyć do podparcia kolana, goleni i okolic stopy w postawie klęczącej.

3.12. Dozwolone jest użycie cienkiej podkładki (o grubości poniżej 1,5cm) jako ochrony przy postawie leżącej. Nie wolno jej używać jako pomocy w strzelaniu poprzez zrolowanie bądź złożenie i wykorzystanie jako podpórka pod karabinek.

3.13. Zabronione jest używanie dalmierzy i wiatromierzy (za wyjątkiem prostego wskaźniku wiatru opisanego w pkt 3.4 tego regulaminu), a każda osoba z wyjątkiem Organizatorów posiadająca takie urządzenie podczas zawodów zostanie usunięta z terenu strzelania.

3.14. Zawodnik podczas celowania i oddawania strzału możne posługiwać się sztucznym źródłem światła. Dopuszcza się używanie wszelkich źródeł światła (zwykłe latarki, oświetlenie taktyczne czy też urządzenia zbudowane samodzielnie), niestwarzających zagrożenia dla współzawodników i otoczenia.

3.15. Całość urządzenia oświetlającego cel musi być związana z karabinkiem. Podczas celowania i oddawania strzału źródło światła nie może być ustawione na ziemi ani przymocowane do żadnego z elementów terenu.

3.16. Miejsce mocowania urządzenia oświetlającego musi być niezmienne na każdym stanowisku przez cały czas trwania zawodów. Możliwe jest zdjęcie oświetlenia z karabinu na czas przejścia pomiędzy stanowiskami, ale przed zajęciem kolejnego stanowiska musi być ono zamocowane dokładnie w ten sam sposób i w tym samym miejscu. Dopuszcza się jedynie włączanie i wyłączanie oświetlenia, zmianę jego natężenia w celu uniknięcia oślepiania odbitym światłem od bliskich celów oraz wymianę baterii i związane z tym czynności.

3.17. Dopuszcza się użycie dodatkowego oświetlenia pomocniczego, ułatwiającego wykonywanie czynności na stanowisku strzeleckim (ładowanie karabinu, zapisywanie wyników itp.) jednak podczas oddawania strzału oświetlenie to musi być wyłączone.

3.18. Jeśli zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości czy używany przez niego sprzęt (np. karabin i jego elementy, odzież etc.) jest zgodny z regulaminem, powinien przed rozpoczęciem zawodów zwrócić się do Sędziego Głównego, który dokona stosownej weryfikacji.

3.19. W przypadku stwierdzenia przez Sędziego Głównego nieprawidłowości dotyczących używanego przez zawodnika sprzętu lub sposobu jego użycia, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

IV. POSTAWY STRZELECKIE

4.1. Podczas strzału, zawodnik musi mieć kontakt ze znacznikiem stanowiska dowolną częścią ciała bądź karabinka, spust musi pozostawać zarówno przed linią strzelania jak i przed znacznikiem stanowiska, a wylot lufy musi przekraczać linię strzelania.

4.2. W zawodach nHFT dopuszczalne są trzy zasadnicze postawy strzeleckie:

Postawa leżąca:

 • Postawę leżącą przyjmujemy kładąc się wyłącznie na brzuchu.
 • Dowolna część rąk może mieć kontakt z ziemią.
 • Karabinek może być podtrzymywany dowolną częścią ręki.
 • Jedyną częścią karabinka, która może podczas strzału dotykać bezpośrednio do ziemi jest dolna krawędź stopki.
 • Jeśli dolna krawędź stopki znajduje się powyżej dolnej krawędzi kolby, do której przymocowana jest stopka i/lub elementów konstrukcji stopki, zawodnik nie może opierać karabinka o ziemię w trakcie oddawania strzału.

Postawa klęcząca:

 • W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z ziemią (dwie stopy i kolano).
 • Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem.
 • Siedzenie na boku stopy jest zabronione.
 • Poduszka strzelecka lub inna podkładka może być użyta tylko do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej stopy.
 • Karabinek może być podtrzymywany jedynie wysuniętą przed kolano dłonią oraz żadna część karabinka nie może mieć kontaktu z podłożem.
 • Sama dłoń wraz z nadgarstkiem musi pozostać niepodparta (tzn. dłoń i nadgarstek nie mogą dotykać nogi i kolana zawodnika).
 • Przednia noga nie może dotykać poduszki strzeleckiej ani innej podkładki.

Postawa stojąca:

 • Tylko stopy mogą mieć kontakt z gruntem.
 • Żadna część karabinka nie może mieć kontaktu z podłożem.

4.3. Przyjmowanie postaw z wykorzystaniem podparcia - na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią ciała bądź karabinka (nie dotyczy postawy wymuszonej klęczącej i stojącej bez podparcia).

4.4. Stopka karabinka podczas oddawania strzału musi pozostawać na zewnątrz ubrania strzelca i nie może być podtrzymywana przez żadne pasy lub kieszenie itp. - jedyne podparcie stopki o podłoże możliwe jest podczas oddawania strzału z postawy leżącej, gdy wyłącznie dolna krawędź stopki może mieć kontakt z podłożem.

4.5. Zabronione jest używanie pasa nośnego podczas strzelania.

4.6. Zabronione jest używanie bipodu podczas strzelania (np. do podpierania karabinka) i innych stabilizatorów (np. otworów na palik w elementach karabinka) podczas strzelania.

4.7. Elementy dociążające karabinek oraz dodatkowe wyposażenie karabinka i zawodnika (np. odzież) nie mogą stanowić dodatkowej podpórki, zaczepu, obejmy etc.

4.8. Zabronione jest stosowanie w trakcie oddawania strzału w dowolnej postawie jakichkolwiek elementów pod łokciem ręki podpierającej karabinek, zapewniających dodatkową stabilizację: podkładki, pogrubienia antypoślizgowe, rzepy, poduszki, torby, wypełnienia kieszeni i inne udogodnienia. Wyjątek stanowią jedynie typowe nałokietniki ochronne.

4.9. Postawa siedząca jest zabroniona. Oznacza to, że podczas strzału, pośladki strzelca nie mogą mieć kontaktu z ziemią ani ze stopą ułożoną bokiem na ziemi.

4.10. Postawa kuczna jest zabroniona. Występuje ona wtedy, gdy obie stopy znajdują się na ziemi a górna część nóg podparta jest na łydkach lub piętach.

4.11. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej.

V. TOR STRZELECKI

5.1. Tor składa się z 20 celów (po jednym na stanowisko na torze 20-stanowiskowym lub dwa cele na stanowisko na torze 10–stanowiskowym).

5.2. Stanowisko strzeleckie wyznaczone jest linią strzelania, która oddziela stanowisko od przedpola ostrzału celów oraz ustawionym na linii strzelania znacznikiem stanowiska.

5.3. Znacznikiem stanowiska mogą być:

 • Palik drewniany, metalowy bądź plastikowy o wysokości minimum 30cm nad powierzchnią gruntu dla postawy dowolnej.
 • Stały element terenowy (pień drzewa, kamień, słupek ogrodzenia, mur itp.), który może być również użyty jako podparcie.

5.4. Linią strzelania jest widoczna i rozciągnięta na ziemi taśma, sznurek, namalowana na trwałym podłożu linia, bądź znajdujący się na stanowisku, w widoczny sposób oznakowany element terenowy (np. ogrodzenie, zwalony pień drzewa itp.).

5.5. Celami do konkurencji HFT są ponumerowane kolejno metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę (ang. Hit Zone - HZ). Numer figurki odpowiada numerowi celu opisanemu na tabliczce stanowiskowej. Strefy trafienia powinny być kontrastowe do sylwetki celu (blachy) oraz nie muszą być okrągłe.

5.6. Cele są rozstawiane w odległości od 7 do 42 metrów.

5.7. W nHFT stosowane są strefy trafienia o średnicach od 15 mm do 40 mm.

5.8. Wszystkie stanowiska i cele są odpowiednio opisane. Przy każdym stanowisku znajduje się tabliczka z numerem stanowiska oraz opisem wyznaczonej postawy strzeleckiej. Na stanowiskach z dwoma celami i/lub odrębnymi celami dla konkurencji nHFT/HFT i FT (jeżeli tor do nHFT jest wydzielony z dziennego toru wspólnego dla konkurencji FT i HFT), cele dla jednej z konkurencji są wyróżnione w widoczny sposób.

5.9. Na torze mogą znajdować się cele przeznaczone do strzału "z poza znacznika stanowiska". W czasie oddawania strzału ze stanowiska z tak ustawionym celem zawodnik w dalszym ciągu musi mieć kontakt ze znacznikiem stanowiska z zachowaniem zasady usytuowania wylotu lufy za linią strzelania oraz spustu przed linią strzelania / znacznikiem stanowiska.

5.10. Elementy dodatkowe takie jak bramki FT (za wyjątkiem sytuacji, w których znacznik nHFT jest elementem bramki FT przy torach wspólnych dla obu konkurencji), oznaczenia opisowe stanowisk itp. nie stanowią elementów terenu i nie są znacznikami stanowiska nHFT, a ich użycie przez strzelców nHFT jest zabronione.

5.11. Jeśli znacznik stanowiska ulegnie uszkodzeniu, należy wezwać Sędziego, który usunie usterkę.

5.12. Przemieszczanie i/lub usuwanie wszystkich naturalnych i sztucznych elementów toru włącznie z linią strzelania, znacznikami opisowymi stanowisk, dowolnymi podpórkami (balami/konstrukcjami) jest zabronione. Takie zachowanie skutkuje dyskwalifikacją.

5.13. Nikt poza Organizatorami oraz osobami wyznaczonymi przez PFTA nie może oglądać toru strzeleckiego przed rozpoczęciem zawodów. Niestosowanie się do tego polecenia może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w zawodach OSPST „PFTA”, wraz z zastosowaniem dalszych sankcji.

5.14. Szczegóły dotyczące budowy toru są opisane w Regulaminie Organizacji Zawodów FT/HFT/nHFT.

VI. CZAS NA STANOWISKU

6.1. Strzelec na stanowisku z jednym celem ma dwie minuty na oddanie strzału,  a na stanowisku z dwoma celami trzy minuty. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu zbliżenia się do znacznika stanowiska.

6.2. W normalnych okolicznościach czas nie jest mierzony, jednak jeśli któraś z grup wstrzymuje przebieg zawodów lub zawody trwają zbyt długo, Organizator zastrzega sobie możliwość mierzenia czasu poszczególnym strzelcom lub grupom.

6.3. Pomiar czasu może odbywać się bez wiedzy strzelca, aby upewnić się czy czas na oddanie strzału nie jest przekraczany. Przy takim pomiarze przekroczenie czasu nie skutkuje utratą punktów.

6.4. Sędzia może wydać decyzję o pomiarze czasu danego zawodnika lub grupy. W takiej sytuacji Sędzia informuje strzelca o mającym nastąpić pomiarze. Sędzia mówi, kiedy rozpoczyna pomiar. Od tego momentu zawodnik ma 2 lub 3 minuty (w zależności od ilości celów na stanowisku) na oddanie strzału.

6.5. Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania to pomiar czasu jest zatrzymywany. Po wznowieniu strzelania, strzelcowi przysługuje dodatkowe 30 sekund zanim pomiar zostanie wznowiony.

6.6. Jeżeli podczas pomiaru strzelec nie odda strzału przed upływem limitu czasu, zawodnikowi wpisuje się „0” (0 punktów) wraz z adnotacją „k.”.

6.7. Jeżeli strzelec przekroczy limit czasu więcej niż dwa razy podczas trwania zawodów zostanie zdyskwalifikowany i usunięty z toru strzeleckiego.

VII. PUNKTACJA

7.1. Przed rozpoczęciem strzelania, każdy zawodnik musi czytelnie wypełnić swoją kartę startową (wszystkie rubryki), którą otrzymał w czasie odprawy.

7.2. W przypadku gdy na zawodnika złożona zostanie zasadna skarga lub zostanie on sprawdzony przez Sędziego lub okaże się, że ustawienia celownika różnią się od wpisanych w kartę, zawodnik traci punkty za ostatnie trafienie. Jeśli w trakcie zawodów sytuacja się powtórzy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

7.3. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie innego śrutu niż zadeklarowany na karcie startowej. Zawodnik używający innego śrutu niż zadeklarowany zostanie zdyskwalifikowany.

7.4. Po oddaniu pierwszego strzału zabroniona jest jakakolwiek regulacja karabinka, jego osady czy celownika.

7.5. W razie przypadkowego przestawienia ustawień celownika należy niezwłocznie po zauważeniu wrócić do ustawień zapisanych na karcie.

7.6. Punkty zdobywane przez zawodnika:

 • 2 punkty za przewrócenie celu (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „2”)
 • 1 punkt za trafienie celu niepowodujące jego przewrócenia (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „1”)
 • 0 punktów za całkowite chybienie celu (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „0”)

7.7. Cel MUSI się przewrócić, aby uzyskać maksimum - 2 punkty.

7.8. Kiedy cel został przewrócony, konieczne jest potwierdzenie trafienia przez członka grupy, zanim cel zostanie ponownie postawiony.

7.9. Zawodnik może oddać do celu tylko jeden strzał. Ilość strzałów oddanych na każdym stanowisku nie może przewyższać liczby celów na tym stanowisku. Zabronione jest oddawanie dodatkowych strzałów o charakterze treningowym lub sprawdzającym, to jest nie będących strzałami ocenianymi za wyjątkiem tzw. przedmuchania karabinków, ewentualnym wystrzeleniu śrutu w ziemię z powodów technicznych lub bezpieczeństwa - w obu przypadkach po wyraźnym uprzedzeniu i zgodzie członków grupy.

7.10. W przypadku omyłkowego ostrzału celu z sąsiedniego stanowiska, zawodnikowi wpisuje się „0” wraz z adnotacją „k.” za cel, do którego powinien strzelać zgodnie z kolejką, natomiast do omyłkowo ostrzelanego celu zawodnik będzie mógł strzelać ponownie z właściwego dla tego celu stanowiska.

7.11. Na stanowiskach z dwoma celami, należy dokonywać ostrzału celów w kolejności zgodnej z ich numeracją. W przypadku omyłkowego ostrzału niewłaściwego celu, zawodnikowi w karcie startowej zapisuje się „0” wraz z adnotacją „k.” za pominięty cel, natomiast za ostrzelany cel wpisuję się w kartę uzyskany wynik.

7.12. Zawodnik za oddanie punktowanego strzału po komendzie „przerwać strzelanie” ze względu na rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa otrzymuje karę w postaci wpisania cyfry „0” wraz z adnotacją „k.” do karty startowej za cel, na którym nastąpiła komenda „przerwać strzelanie”.

7.13. Za cele anulowane w karcie startowej zawodnika wpisuje się cyfrę „2” (2 punkty). W przypadku gdy zawodnik na anulowanym celu otrzymał karę opisaną w pkt 6.6, 7.10, 7.11 lub 7.12 nie otrzymuje on bonifikaty punktowej za anulowany cel.

7.14. Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, takie jak: niezaładowanie śrutu, niedomknięcie zamka lub naciśnięcie spustu przed wycelowaniem, jeśli z karabinka padł strzał (tzn. sprężone powietrze zostało uwolnione z komory strzałowej lub cylindra), to jest on uważany za oddany i stosownie oceniany. Jeżeli powietrze do strzału nie zostało uwolnione - np. wciśnięto spust przy załączonym bezpieczniku, karabinek był w trybie strzelania treningowego lub inny mechanizm blokował bijnik przed uderzeniem w zawór - uważa się, że strzał nie został oddany. Jeśli zajdzie taka sytuacja, zawodnik powinien upewnić się czy śrut opuścił lufę. Może to zrobić za przyzwoleniem współzawodników, oddając bezpieczny strzał w ziemię poza linię strzelania.

7.15. Wpisywanie punktów na karcie startowej zawodnika dozwolone jest tylko przez członków jego grupy. W żadnym wypadku zawodnik nie może wpisywać swoich własnych wyników. Jeśli na karcie jest błąd, należy go poprawić poprzez skreślenie i wpisanie właściwego wyniku obok oraz potwierdzenie tej zmiany podpisem przez przynajmniej jednego członka grupy. Jeśli zawodnik odda kartę startową niekompletną, nieczytelną lub zawierającą niepotwierdzone poprawki, jego wynik zostanie skorygowany lub zostanie zdyskwalifikowany - według uznania Sędziego Głównego zawodów.

7.16. Sędzia Główny zawodów oraz Zarząd PFTA ma prawo do korekt i nanoszenia poprawek na kartach startowych każdego zawodnika podczas trwania zawodów oraz całego cyklu pucharowego na wypadek, gdy naruszenie zasad lub dowody oszustwa odkryte zostaną później - w trakcie lub po zawodach.

VIII. KLASYFIKACJA

8.1. W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc, o ostatecznej lokacie będzie decydować dogrywka. Użyte zostaną cele z następującymi strefami trafienia:

 • 1 x 15mm;
 • 1 x 25mm;
 • 1 x 35-45mm.

Rozmieszczone zgodnie z zasadami OSPST „PFTA” dotyczącymi odległości dla tych stref trafienia.

8.2. Na każdego strzelca przypada równa ilość strzałów w dogrywce.

8.3. Każda osoba strzela do każdego z trzech celów z postawy klęczącej. Wygrywa zawodnik który uzyska więcej punktów w serii. Przy braku rozstrzygnięcia strzelanie odbywa się dalej z postawy stojącej. Jeżeli i to nie pozwoli na ustalenie zwycięzcy, zawodnicy strzelają dalej w postawie stojącej do pierwszego chybienia. Pierwszy, który chybi (tzn. zdobędzie najmniej punktów w danej kolejce) odpada z dogrywki.

8.4. Dla miejsc od czwartego w dół, pozycja w tabeli wyników określana jest ex aequo dla grup zawodników z takim samym wynikiem.

IX. REKLAMACJE

9.1. Każdy Zawodnik w czasie trwania zawodów ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak:

 • zagrożenie bezpieczeństwa
 • niezgodność stanowiska z regulaminem
 • niesprawność mechaniczna celu

9.2. Każdy spór dotyczący wyniku musi zostać rozstrzygnięty przed opuszczeniem stanowiska.

9.3. W przypadku podejrzenia niesprawności mechanicznej celu, cel taki powinien zostać sprawdzony przez Sędziego. Niesprawność mechaniczną celu należy zgłosić po zauważeniu, ale najpóźniej zaraz po oddaniu strzału. Zawodnikowi nie wolno podchodzić do celów. W żadnym wypadku po zgłoszeniu reklamacji zawodnik nie może dotykać sznurka do stawiania figurki. Sędzia powinien sprawdzić płynność działania mechanizmu zapadkowego figurki poprzez stuknięcie strefy trafienia reklamowanego celu bez dotykania sznurka do stawiania figurki i w przypadku wątpliwości dotyczących właściwego działania mechanizmu (z powodu np. za mocno skręconej figurki, zaplątanego sznurka etc.) zarządzić po usunięciu awarii oddanie ponownego strzału zawodnikowi zgłaszającemu reklamację. W przypadku dalszych wątpliwości zawodników co do decyzji Sędziego, ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie należy do Sędziego Głównego zawodów.

9.4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości określonych w pkt 9.1 Organizator zobowiązany jest je natychmiast usunąć. Zawodnicy, którzy strzelali na stanowisku, na którym Sędzia stwierdzi nieprawidłowość, a nie zgłaszali reklamacji, zachowują swoją punktację i nie mają prawa do złożenia reklamacji wstecz.

9.5. Niesprawny cel powinien zostać wymieniony na inny o jak najbardziej zbliżonym poziomie trudności. Nieznaczne różnice nie są podstawą do zgłaszania reklamacji.

9.6. Zgodnie z zapisem w pkt 9.3 w przypadku uzasadnionej reklamacji sprawności mechanicznej celu, zawodnik zgłaszający reklamację może powtórzyć strzał po jego naprawieniu. W razie nie potwierdzenia niesprawności celu w czasie pierwszej reklamacji zawodnik nie ponosi konsekwencji, ale Sędzia odnotowuje zgłoszenie reklamacji na karcie startowej. Za każdą następną niesłuszną reklamację zawodnik traci jeden punkt z dorobku punktowego, co także Sędzia odnotowuje na karcie startowej Zawodnika (wpisanie „0” za reklamowany cel).

9.7. W przypadku częstego (min. 5 razy) zgłaszania nieuzasadnionych reklamacji (tzn. gdy kontrola sprawności mechanicznej celu opisana w pkt 9.3 nie wykazuje żadnych nieprawidłowości) przez kolejnych zawodników, a dotyczących tego samego celu, kolejne jego sprawdzenie nie będzie dokonywane w trakcie zawodów, a Sędzia ma obowiązek poinformować zawodników zgłaszających takie reklamacje, że figurka zostanie sprawdzona po zawodach. Sprawdzenie powinno polegać na kilkukrotnym ostrzale takiej figurki ze stanowiska strzeleckiego wraz z pociągnięciem sznurka po każdym strzale (nawet po strzale niepowodującym przewrócenia się celu). W momencie, w którym figurka będzie budzić wątpliwości co do jej poprawnego działania należy ją anulować. W ramach dodatkowej pomocy przy takim sprawdzeniu można wykorzystać, np. naklejki na strefę oraz figurkę, aby w 100% określić miejsca trafienia w czasie procedury sprawdzania sprawności mechanicznej figurki.

X. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

10.1. Czynnikiem wpływającym na wydłużony przebieg zawodów jest czas potrzebny grupie na opuszczenie stanowiska strzeleckiego. Po zakończeniu strzelania na danym stanowisku grupa powinna:

 • poinformować następną grupę, że stanowisko zostało zwolnione,
 • niezwłocznie opuścić stanowisko.

XI. OPUSZCZANIE TORU

11.1. Zawodnik może w trakcie trwania zawodów opuścić tor tylko za wiedzą Sędziego i pod następującymi warunkami:

 • dobrowolnego zakończenia strzelania z zaliczeniem dotychczas osiągniętego wyniku,
 • wykonania naprawy wyposażenia, które zostało uznane za niebezpieczne albo niezdolne do oddania strzału (nie dotyczy to ustawienia, tzw. zera na optyce albo źle przygotowanej reszty sprzętu),
 • w innym uzasadnionym celu za wiedzą i zgodą Sędziego.

11.2. Opuszczenie toru bez wiedzy i zgody Sędziego może skutkować dyskwalifikacją.

XII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

12.1. Wnoszenie i/lub konsumpcja alkoholu jest surowo zakazana, a udział w zawodach zawodnika po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalny. Złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją i natychmiastowym usunięciem z toru, a także dalszymi konsekwencjami – stosownie do spowodowanego zagrożenia.

12.2. Obraźliwy język albo antyspołeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane i grożą dyskwalifikacją oraz usunięciem z toru.

12.3. W czasie strzelań nocnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Współzawodnicy poprzez użycie własnego źródła światła, mogą pomagać zawodnikowi w zlokalizowaniu celu, jednak podczas celowania i oddawania strzału cel może być oświetlany jedynie przez samego zawodnika.

12.4. W trakcie przemieszczania się między stanowiskami można używać wszelkich źródeł światła opisanych w paragrafie 3.17 do oświetlenia drogi. Zabrania się jednak oślepiania światłem osób znajdujących się na torze, a także kierowania światła w sposób utrudniający strzelanie innym zawodnikom (np. świecenie w okular celownika optycznego osoby strzelającej).

12.5. W czasie trwania wszystkich zawodów z cyklu Pucharu PFTA bezwzględnie zabronione jest podpowiadanie innym zawodnikom poprawek celowniczych dotyczących celów, do których wszyscy zainteresowani nie oddali jeszcze ocenianych strzałów. Niestosowanie się do tego zakazu skutkuje wpisaniem „0” wraz z adnotacją „k” zawodnikowi otrzymującemu podpowiedź (jeśli sam o nią poprosił) jak i zawodnikowi podpowiadającemu za cel, którego dotyczyła podpowiedź (nawet jeśli podpowiadający zawodnik oddał wcześniej oceniony strzał). W przypadku nagminnego łamania tego zakazu Sędzia Główny może podjąć decyzję o dyskwalifikacji obu zawodników. Zakaz ten nie dotyczy jedynie Juniorów w wieku 9-13 lat (określenie wieku następuje zgodnie z pkt 1.2 tego regulaminu), którzy mogą otrzymywać podpowiedzi od swoich opiekunów w sposób, który nie przeszkodzi w samodzielnej ocenie poprawek celowniczych pozostałym członkom grupy.

12.6. Dozwolone formy wzajemnej pomocy na torze to w szczególności:

 • przysłonięcie rażącego światła sylwetką innego zawodnika z grupy,
 • pociągnięcie za sznurek w celu podniesienia figurki czy też ułatwienia odnalezienia figurki bądź strefy trafienia,
 • ustanowienie przez jednego zawodnika podpory (np. za pomocą nogi/stopy) zapobiegającej się zsuwaniu przez współzawodnika z podwyższenia, na którym znajduje się stanowisko strzeleckie,
 • podrzucenie za zawodnika, który zajął już postawę strzelecką elementów martwej roślinności znajdujących się w pobliżu stanowiska (patrz pkt 3.4).

12.7. Opiekun Juniora w wieku 9-13 lat (i tylko w wieku 9-13 lat - określenie wieku następuje zgodnie z pkt 1.2 tego regulaminu) może mu pomagać np. podpowiadając jaką postawę strzelecką na stanowisku należy przyjąć, do którego celu i w jakiej kolejności należy strzelać, podtrzy¬mując karabinek na trudnych terenowo stanowiskach lub podkładając pod karabinek poduszkę strzelecką/inną podpórkę oraz w inny sposób - stosowanie do wieku, postury i doświadczenia zawodniczego Juniora.

12.8. Zachowanie niezgodne z zasadą „fair play” (w tym niewłaściwe użycie sprzętu strzeleckiego) skutkuje dyskwalifikacją. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie może podjąć Sędzia Główny Zawodów, Sąd Koleżeński PFTA lub Zarząd PFTA (zgodnie z pkt 7.17) – także w przypadku gdy dyskusyjne zachowanie nie zostało wprost wymienione w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości, czy dane zachowanie będzie akceptowalne na torze zawodnik powinien uprzednio skonsultować się z Główną Komisją Regulaminową PFTA.

12.9. Sędzia w przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem zachowania się zawodnika na torze może sprawdzić znajomość regulaminu przez zawodnika poprzez kilka pytań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieznajomości regulaminu, a w szczególności zapisów „Regulaminu Bezpieczeństwa PFTA”, zawodnik może zostać usunięty z toru strzeleckiego, co jednoznacznie wiąże się z dyskwalifikacją. Sędzia ma jednak prawo zastosowania pouczenia zawodnika i warunkowego dopuszczenia go do dalszego strzelania. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, usunięcie zawodnika z toru będzie nieodwołalne.

12.10. W przypadku ewentualnych niejasności związanych z zapisami niniejszego regulaminu, GKR jest zobowiązana do przedstawienia stosownej interpretacji przepisów najpóźniej do 14 dni od otrzymania zapytania. Ostateczną i oficjalną interpretację przekazuje Przewodniczący GKR. Interpretacja wchodzi w życie w momencie jej upublicznienia, jako uzupełnienie niniejszego regulaminu.

12.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości zawodnika co do zasadności werdyktu wydanego przez Sędziego lub Sędziego Głównego w czasie trwania zawodów Pucharu PFTA, zawodnik może w terminie 7 dni od zakończenia przedmiotowych zawodów zgłosić uzasadnioną skargę do Głównej Komisji Regulaminowej (skarga musi zawierać szczegółowy opis zaistniałej sytuacji oraz wskazywać na punkt(y) regulaminu, które stoją w sprzeczności z otrzymanym werdyktem). W przypadku stwierdzenia przez GKR rażącego błędu Sędziego, Zarząd PFTA na wniosek Głównej Komisji Regulaminowej może zawiesić Sędziego w pełnieniu swoich obowiązków na czas trwającego i kolejnego sezonu strzeleckiego, o czym poinformuje na stronie internetowej Stowarzyszenia. UWAGA! Nawet w sytuacji stwierdzenia przez GKR błędu Sędziego, wynik zawodnika, który zgłosił zasadną skargę nie ulega zmianie.

 

YouTube Video

 • Najnowsze artykuły
 • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

2024-05-06 19:28:49

Zakończenie Zimowej ligi PRS

Zakończenie Zimowej ligi PRS

2024-03-26 07:21:11

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

2024-03-23 15:32:49

Kalendarz Strzelecki 2024

Kalendarz Strzelecki 2024

2024-03-23 13:03:43

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %