• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Regulamin HFT

PRZEPISY PFTA ZAWODÓW HFT NA ROK 2013

HFT – Hunter Field Target to sportowe strzelanie z karabinów pneumatycznych do celów sylwetkowych przewracających się po trafieniu w wyznaczoną strefę.

1.    BEZPIECZEŃSTWO

1.1.      Zawody odbywają się zgodnie z zasadami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego – PFTA.

1.2.      Dozwolony jest każdy karabin pneumatyczny wystrzeliwujący śrut z energią
nie większą niż 16,3J, mierzoną na śrucie używanym przez Zawodnika
i spełniający warunki przewidziane w dziale regulaminu „Sprzęt”.

1.3.      Dozwolony jest udział w zawodach z karabinkiem wystrzeliwującym śrut
z energią powyżej 16,3J jednak nie większą niż 17J – ale poza klasyfikacją. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt muszą opuścić tor strzelecki.

1.4.      Każdy Zawodnik przed zawodami (także przed skorzystaniem ze strzelnicy technicznej) zobowiązany jest podpisać oświadczenie: „Zawodnik oświadcza,
że używany przez niego podczas zawodów karabin pneumatyczny, zgodnie
z ustawą o broni i amunicji, nie jest bronią pneumatyczną, co potwierdza własnoręcznym podpisem”
.

1.5.      Każde zawody poprzedzone są odprawą, na której obecność zawodnika jest obowiązkowa. Nieobecność na odprawie wyklucza z uczestnictwa w zawodach.

1.6.      Sygnały do rozpoczęcia lub przerwania strzelania wydawane są przez sędziów za pomocą gwizdka lub trąbki. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka lub trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Dopuszczony jest jedynie strzał rozładowujący. Strzelcy muszą w bezpieczny sposób rozładować swoje karabiny poprzez wystrzał w ziemię, w miejsce, które nie spowoduje rykoszetu, położone w obszarze ustawienia celów, jednak nie do któregokolwiek z celów. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dopuszczalne jest zatrzymanie strzelania przez uczestnika zawodów za pomocą głosowej komendy „Przerwać strzelanie”.

1.7.      Zajmowanie stanowisk strzeleckich, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie oraz ładowanie i rozładowywanie karabinów dozwolone jest tylko
na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, w ramach własnej kolejki strzelania. Nieużywane karabiny muszą pozostawać rozładowane i stosownie zabezpieczone.

1.8.      Karabiny wielostrzałowe muszą mieć wyjęty i rozładowany magazynek
lub znajdować się w widocznym stanie rozładowania, jeżeli wyjęcie magazynka nie jest konstrukcyjnie możliwe. Magazynek wolno ładować tylko jednym śrutem, na stanowisku strzeleckim, bezpośrednio przed oddaniem strzału.

1.9.      Jeżeli Zawodnik zauważy nieprawidłowość przed oddaniem strzału, ale
po załadowaniu karabinka (np. włożenie uszkodzonego śrutu, brudnego śrutu, włożenie śrutu w odwrotną stronę, śnieg lub woda w lufie) lub jeżeli zawodnik chce oddać strzał wyrównujący ciśnienie w regulatorze musi powiadomić o tym fakcie swoją grupę przed oddaniem strzału. Taki strzał jest traktowany jako strzał serwisowy i nie jest oceniany. Strzały serwisowe muszą być oddawane
z zachowaniem należytego bezpieczeństwa (analogicznie jak strzał rozładowujący), z tym że nie wolno ich oddawać w przerwie strzelania ogłoszonej pojedynczym sygnałem gwizdka lub trąbki. Nie powiadomienie o chęci oddania strzału serwisowego powoduje uznanie takiego strzału za strzał oceniany.

1.10.   Karabiny, gdy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub
z wylotem lufy skierowanym w dół (dotyczy to także karabinów przenoszonych na pasach). Każdy członek grupy powinien upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane są w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami PFTA.

1.11.   NIGDY nie wolno opierać wylotu lufy na stopie bądź innej części ciała. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy. Powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół i w stronę obszaru rozstawienia celów. Jeśli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska, winien poprosić członków grupy o pomoc.

1.12.   Jeśli z dowolnej przyczyny Sędzia zwróci uwagę Zawodnikowi na technikę strzelania lub bezpieczeństwo, musi on postępować zgodnie z jego zaleceniami. Praca sędziego to nie tylko pilnowanie czy rywalizacja przebiega uczciwie, ale przede wszystkim czy jest bezpieczna. W przypadku sporu może zostać wezwany sędzia główny zawodów, a jego decyzja jest ostateczna.

1.13.   Żadne osoby, poza zawodnikami biorącymi udział w zawodach, nie mogą znajdować się na torze strzeleckim. Wyjątkiem są sędziowie, organizatorzy, fotografowie i specjalni goście. Wszyscy muszą posiadać i nosić w widocznych miejscach identyfikatory upoważniające do wejścia na tor strzelecki. Identyfikatory zapewnia organizator zawodów, które wydawane są biurze zawodów w trakcie rejestracji.

1.14.   Juniorzy mogą strzelać tylko pod bezpośrednią opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Dzieci niebiorące udziału w zawodach nie mogą wchodzić na tor strzelecki.

1.15.   Opiekun juniora młodszego (i tylko młodszego) może juniorowi pomagać np. podtrzymując karabinek na trudnych terenowo stanowiskach, podkładając pod karabinek poduszkę strzelecką lub inna podpórkę, podpowiadając jaką postawę strzelecką na stanowisku należy przyjąć, do którego celu i w jakiej kolejności należy strzelać oraz w inny sposób – stosowanie do wieku, płci, postury juniora oraz jego doświadczenia zawodniczego.

1.16.   Obowiązkiem każdego uczestnika zawodów jest upewnienie się, że odbywają się one w sposób bezpieczny. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia z zawodów, wyproszenia z terenu, a także
niedopuszczenia do przyszłych zawodów opartych o reguły PFTA.

 

2.    KATEGORIE

2.1.      Kategorie:

 • HFT1 – karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut
  z maksymalną energią do 16,3J
 • HFT2 – karabinki sprężynowe z odrzutem wystrzeliwujące śrut
  z maksymalną energią do 16,3J
 • HFT otwarta Junior Młodszy – w wieku od 9 do 13 lat
 • HFT otwarta Junior Starszy – w wieku od 14 do 16 lat

2.2.      O ile do zawodów zgłosi się przynajmniej 5 zawodników danej klasy lub rodzaju, wtedy trzej najlepsi zawodnicy z każdej klasy oraz najlepszy Senior (w wieku
od 60 lat), Kobieta oraz użytkownik karabinu nisko energetycznego (bezodrzutowego wystrzeliwującego śrut o energii do 8,5J lub karabinu
z odrzutem wystrzeliwującego śrut o energii do 11J) otrzymają specjalne wyróżnienia. W przypadku Juniorów nie ma znaczenia ilość startujących.

2.3.      Dzieci poniżej 9 roku życia nie mogą brać udziału w zawodach ani wchodzić
na tor strzelecki.

 

3.    POMIAR  ENERGII  KARABINKA

3.1.      Organizator ma prawo do sprawdzenia energii kinetycznej wystrzelonego pocisku (Eo) każdej wiatrówki, która jest użyta w zawodach objętych przepisami PFTA. Sprawdzenie może być zrobione przed, w czasie albo po zakończeniu strzelania, według uznania Organizatora. Sprawdzenie przeprowadza się śrutem zadeklarowanym na karcie startowej i używanym przez zawodnika.
Do sprawdzenia nie może być użyty śrut uszkodzony. Zawodnik ma prawo
do sprawdzenia energii Eo swojego karabinka przed rozpoczęciem zawodów.

3.2.      W zawodach może być użyty dowolny rodzaj śrutu, z wyjątkiem śrutów zawierających mieszaniny wybuchowe, bądź śrutów stalowych, które mogą powodować rykoszety.

3.3.      Stwierdzenie przekroczenia limitu 16,3J, sprawdzone przed odprawą, pozwala na korektę ustawienia energii.  Przekroczenie limitu energii 16,3J podczas badania w trakcie strzelania lub po nim skutkuje dyskwalifikacją. Uczestnik zdyskwalifikowany będzie miał oznaczoną kartę jako nieważną, ale może ukończyć tor poza klasyfikacją, z tym samym lub innym karabinkiem spełniającym limit 17J.

3.4.      Sędzia lub osoba wyznaczona ma prawo dokonania sprawdzenia masy śrutu, użytego przez zawodnika do testu. Wynik tego sprawdzenia jest ostateczny.

 

4.    TOR STRZELECKI

4.1.      Tor składa się z 40 celów – po jednym na stanowisko na torze
40 – stanowiskowym, bądź po dwa na stanowisko na torze 20 – stanowiskowym.

4.2.      Celami są metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę trafienia. Rozmiary stref oraz odległości do celów są następujące:

 • Odległość do celu o strefie trafienia 15-19mm:          12 – 23m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 20-24mm:          7,5 – 27,5m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 25-34mm:          7,5 – 36,5m
 • Odległość do celu o strefie trafienia 35-45mm:          7,5 – 41m

4.3.      Na każdym torze rozstawione są cele, do których strzela się z wymuszonych postaw strzeleckich:

 • 2 x postawa leżąca
 • 4 x postawa stojąca
 • 4 x postawa klęcząca

4.4.      Postawy wymuszone klęcząca i stojąca nie obowiązują Juniorów Młodszych, którzy nie oddają punktowanego strzału na tych stanowiskach. Na karcie należy oznaczyć punktację za stanowisko dużą literą „X”.

4.5.      Na stanowiskach z postawami wymuszonymi stojącą i klęczącą stosuje się cele
o strefie trafień 35-45mm, umieszczone na dystansie do 32m, natomiast
na stanowiskach, na których będzie możliwe wykorzystanie elementów terenowych jako podpórki, mogą zostać ustawione cele ze strefą 25-34mm na dystansie do 27,5m.

4.6.      Podczas oddawania strzału z postawy wymuszonej zawodnik może użyć podpórki będącej w jego zasięgu, pod warunkiem, że będzie miał kontakt
ze znacznikiem stanowiska, spust będzie znajdował się przed linią strzelania (znacznikiem stanowiska), a wylot lufy za linia strzelania.

4.7.      Na stanowiskach z wymuszoną postawą klęczącą dozwolone jest przyjęcie postawy stojącej. Na stanowiskach z wymuszoną postawą leżącą lub wymuszoną postawą stojącą zabronione jest przyjęcie innej postawy.

4.8.      W przypadku obiektywnych przyczyn niemożności przyjęcia którejkolwiek
z postaw strzeleckich, fakt ten należy przed zawodami zgłosić Sędziemu Głównemu, który wyznaczy postawę zastępczą.

4.9.      Stanowisko strzeleckie wyznaczone jest linią strzelania, która oddziela stanowisko od przedpola ostrzału celów, oraz ustawionym na linii strzelania znacznikiem stanowiska.

4.10.   Linią strzelania jest widoczna i rozciągnięta na ziemi taśma, sznurek, namalowana na trwałym podłożu linia, bądź znajdujący się na stanowisku,
w widoczny sposób oznakowany element terenowy (np. ogrodzenie, zwalony pień drzewa itp.).

4.11.   Znacznikiem stanowiska może być:

 • Palik drewniany, metalowy bądź plastikowy o wysokości minimum 30cm nad powierzchnią gruntu.
 • Płaska podkładka drewniana bądź z tworzywa sztucznego przytwierdzona trwale do podłoża, bądź namalowany okrąg na trwałym podłożu o średnicy między 20 a 30 cm.
 • Stały element terenowy (pień drzewa, kamień, słupek ogrodzenia, mur itp.), który może być również użyty jako podparcie.

4.12.   Podczas oddawania strzału zawodnik nie może przekraczać linii strzelania i musi mieć cały czas kontakt ze znacznikiem stanowiska.

4.13.   Na torze mogą znajdować się cele przeznaczone do strzału „z poza znacznika stanowiska”. W czasie oddawania strzału ze stanowiska z tak ustawionym celem zawodnik w dalszym ciągu musi mieć kontakt ze znacznikiem stanowiska
z zachowaniem zasady usytuowania wylotu lufy za linią strzelania oraz spustu przed linią strzelania / znacznikiem stanowiska.

4.14.   Elementy dodatkowe takie jak bramki FT (przy torach łączonych dla obu konkurencji), oznaczenia stanowisk, itp. nie stanowią elementów terenu i nie są znacznikami stanowiska HFT, a ich użycie przez strzelców HFT jest zabronione.

4.15.   Jeśli znacznik stanowiska ulegnie uszkodzeniu, należy wezwać Sędziego, który usunie usterkę.

4.16.   Wszystkie stanowiska i cele są odpowiednio opisane. Przy każdym stanowisku znajduje się tabliczka z numerem stanowiska oraz opisem wyznaczonej postawy strzeleckiej. Na stanowiskach z dwoma celami bądź odrębnymi celami dla konkurencji FT i HFT, na tabliczce opisowej będą dodatkowo numery celów
z zaznaczeniem, który cel jest dla której konkurencji. Na takich stanowiskach zasadą jest numeracja celów od lewej do prawej, niezależnie od kierunku przemieszczania się po torze.

 

5.    PUNKTACJA

5.1.      Przed rozpoczęciem strzelania, każdy zawodnik musi czytelnie wypełnić swoją kartę startową (wszystkie rubryki), którą otrzymał w czasie odprawy.

5.2.      W przypadku, gdy na zawodnika złożona zostanie zasadna skarga lub zostanie on sprawdzony przez sędziego lub okaże się, że ustawienia celownika różnią się od wpisanych w kartę, zawodnik traci punkty za ostatnie trafienie. Jeśli w trakcie zawodów sytuacja się powtórzy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

5.3.      Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie innego śrutu niż zadeklarowany przed zawodami (na karcie startowej). Zawodnik używający innego śrutu niż zadeklarowany zostanie zdyskwalifikowany.

5.4.      Po oddaniu pierwszego strzału ZABRONIONA jest jakakolwiek regulacja karabinu, jego osady czy celownika.

5.5.      W razie przypadkowego przestawienia ustawień celownika należy niezwłocznie po zauważeniu wrócić do ustawień zapisanych na karcie.

5.6.      Punkty zdobywane przez zawodnika:

 • 2 punkty za przewrócenie celu.
 • 1 punkt za trafienie celu niepowodujące jego przewrócenia.
 • 0 punktów za całkowite chybienie celu.

5.7.      Cel MUSI się przewrócić, aby uzyskać maksimum – 2 punkty.

5.8.      Kiedy cel został przewrócony, konieczne jest potwierdzenie trafienia przez członka grupy, zanim cel zostanie ponownie postawiony.

5.9.      Zawodnik może oddać do celu tylko jeden strzał.

5.10.   Na stanowiskach z dwoma celami, należy dokonywać ostrzału celów
w kolejności zgodniej z ich numeracją. Na takich stanowiskach zasadą jest numeracja celów od lewej do prawej, niezależnie od kierunku przemieszczania się po torze. W przypadku omyłkowego ostrzału niewłaściwego celu, zawodnikowi w kartę startową zapisuję się „0” za pominięty cel, natomiast za ostrzelany cel wpisuję się w kartę uzyskany wynik.

5.11.   W przypadku omyłkowego ostrzału celu z sąsiedniego stanowiska, zawodnikowi wpisuje się „0” za cel, do którego powinien strzelać zgodnie z kolejką, natomiast do omyłkowo ostrzelanego celu zawodnik będzie mógł strzelać ponownie

z właściwego dla tego celu stanowiska.

5.12.   Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, takie jak: niezaładowanie śrutu, niedomknięcie zamka lub naciśnięcie spustu przed wycelowaniem, jeśli
z karabinu padł strzał (tzn. sprężone powietrze zostało uwolnione z komory strzałowej lub cylindra), to jest on uważany za oddany i stosownie oceniany. Jeżeli powietrze do strzału nie zostało uwolnione – np. wciśnięto spust przy załączonym bezpieczniku, karabin był w trybie strzelania treningowego lub inny mechanizm blokował bijnik przed uderzeniem w zawór – uważa się, że strzał nie został oddany. Gdy zajdzie taka sytuacja uczestnik zawodów powinien upewnić się czy śrut opuścił lufę. Może to zrobić za przyzwoleniem współzawodników, oddając bezpieczny strzał w ziemię poza linię strzelania.

5.13.   Wpisywanie punktów na karcie startowej zawodnika dozwolone jest tylko przez członków jego grupy. W żadnym wypadku zawodnik nie może wpisywać swoich własnych wyników. Jeśli na karcie jest błąd, należy go poprawić poprzez skreślenie, wpisanie właściwego wyniku obok i potwierdzenie podpisem przez przynajmniej jednego członka grupy. Jeśli zawodnik odda kartę startową niekompletną, nieczytelną lub zawierającą niepotwierdzone poprawki, jego wynik zostanie skorygowany lub zostanie zdyskwalifikowany, według uznania Sędziego Głównego zawodów.

5.14.   Sędzia ma prawo do korekt i nanoszenia poprawek na kartach startowych każdego zawodnika podczas trwania całego cyklu zawodów/pucharu,
na wypadek gdy naruszenia zasad lub dowody oszustwa odkryte zostaną później, w trakcie lub po zawodach.

5.15.   Wszystkie wydawane w czasie odprawy karty startowe są rejestrowane. Każdy zawodnik, który otrzymał kartę startową zobowiązany jest zwrócić ją do biura zawodów nawet w przypadku nie ukończenia zawodów, z adnotacją na odwrocie karty przyczyny nie ukończenia (np. awaria sprzętu). Nie zwrócenie karty będzie skutkowało zaliczeniem udziału w zawodach w ramach klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA za zero punktów procentowych.

 

6.    CZAS NA STANOWISKU

6.1.      Strzelec ma na stanowisku dwie minuty na oddanie strzału. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu zbliżenia się do znacznika stanowiska.

6.2.      W normalnych okolicznościach czas nie jest mierzony jednak jeśli któraś z grup wstrzymuje przebieg zawodów lub zawody trwają zbyt długo, PFTA zastrzega sobie możliwość mierzenia czasu poszczególnym strzelcom lub grupom. Pomiar taki będzie dokonywany przez sędziego na danych zawodach.

6.3.      Pomiar czasu może odbywać się bez wiedzy strzelca, aby upewnić się czy czas na oddanie strzału nie jest przekraczany. Przy takim pomiarze przekroczenie czasu nie skutkuje utratą punktów. Mierzący czas zwraca jedynie zawodnikowi uwagę.

6.4.      Jeżeli decyzja o pomiarze czasu danemu zawodnikowi zostanie wydana przez Sędziego to ma on obowiązek poinformowania Strzelca o tym fakcie.
Sędzia mówi, kiedy rozpoczyna pomiar. Od tego momentu Zawodnik ma 2 minuty na oddanie strzału. Przekroczenie czasu w takiej sytuacji ma następstwa jak w ust. 6.6.

6.5.      Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania to pomiar jest zatrzymywany. Po wznowieniu strzelania, pomiar będzie wykonywany od nowa.

6.6.      Jeżeli podczas pomiaru strzelec nie odda strzału przed upływem limitu czasu otrzymuje 0 punktów za dany cel.

6.7.      Jeżeli strzelec przekroczy limit czasu więcej niż dwa razy podczas trwania zawodów – decyzją Sędziego Głównego może zostać zdyskwalifikowany i poproszony o opuszczenie toru strzeleckiego.

 

7.    CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

7.1.      Czynnikiem wpływającym na wydłużony przebieg zawodów jest czas potrzebny grupie na opuszczenie stanowiska strzeleckiego. Po zakończeniu strzelania
na danym stanowisku grupa winna:

 • Poinformować następna grupę, że stanowisko zostało zwolnione;
 • Niezwłocznie opuścić stanowisko.
 1. 8.    POSTAWY STRZELECKIE

8.1.      W zawodach HFT dopuszczalne są trzy zasadnicze postawy strzeleckie:

 • Postawa leżąca.

-   Postawę leżącą przyjmujemy kładąc się wyłącznie na brzuchu.

-   Dowolna część rąk może mieć kontakt z ziemią.

-   Karabin może być podtrzymywany dowolną częścią ręki.

-   Jedyną częścią karabinu, która może podczas strzału dotykać bezpośrednio do ziemi jest dolna krawędź stopki kolby – w rozumieniu dolnej ostrogi bądź dolnego skrzydełka stopki. Mocowanie stopki nie jest częścią stopki i nie może stanowić podparcia.

 • Postawa klęcząca.

-   W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z ziemią (dwie stopy i kolano).

-   Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem.

-   Siedzenie na boku stopy jest zabronione.

-   Poduszka strzelecka lub inna podkładka może być użyta tylko
do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej stopy.

-   Karabin może być podtrzymywany jedynie wysuniętą przed kolano dłonią a żadna cześć karabinu nie może mieć kontaktu z podłożem.

-   Sama dłoń wraz z nadgarstkiem musi pozostać niepodparta.

-   Przednia noga nie może dotykać poduszki strzeleckiej ani innej podkładki.

 • Postawa stojąca.

-   Tylko stopy mogą mieć kontakt z gruntem.

-   Żadna cześć karabinu nie może mieć kontaktu z podłożem.

 • Przyjmowanie postaw z wykorzystaniem podparcia. Na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią ciała bądź karabinu z zachowaniem powyższych zasad dotyczących trzech zasadniczych postaw strzeleckich.

8.2.      Postawa siedząca jest zabroniona. Oznacza to, że podczas strzału, pośladki strzelca nie mogą mieć kontaktu z ziemią ani ze stopą ułożoną bokiem na ziemi.

8.3.      Postawa kuczna jest zabroniona. Występuje ona wtedy, gdy obie stopy znajdują się na ziemi a górna część nóg podparta jest na łydkach lub piętach.

8.4.      Podczas strzału, zawodnik musi mieć kontakt ze znacznikiem stanowiska dowolną częścią ciała lub karabinu. Na stanowiskach zawodnik może wykorzystywać wszystkie dostępne elementy terenowe znajdujące się w obrębie stanowiska przy zachowaniu zasady kontaktu ze znacznikiem stanowiska oraz usytuowania karabinu względem linii strzelania.

8.5.      Przemieszczanie wszelkich elementów toru włącznie z linią strzelania, znacznikami stanowisk, dowolnymi podpórkami (balami/konstrukcjami) jest zabronione. Takie zachowanie skutkuje dyskwalifikacją.

8.6.      Podczas strzału spust musi pozostawać zarówno przed linią strzelania jak i przed znacznikiem stanowiska, a wylot lufy musi przekraczać linię strzelania.

 

9.    SPRZĘT

9.1.      Do zawodów PFTA dopuszcza się karabiny, które poza wymogami określonymi w paragrafie 1.2, spełniają następujące warunki:

 • Wysokość przedniej części karabinu ograniczona jest do 150mm. Mierzona jest ona od osi lufy do najniższej części karabinu, przed chwytem pistoletowym;
 • Nie można używać haków FT, dozwolone jest jednak używanie regulowanych stopek kolby, które spełniają następujące wymogi:

-   Wysokość stopki nie większa niż 20 cm;

-   Głębokość stopki nie większa niż 3 cm.

9.2.      Jeśli zawodnik ma wątpliwości, czy jego sprzęt może być używany podczas zawodów PFTA, zobowiązany jest skontaktować się przed zawodami z Sędzią, który to zweryfikuje.

9.3.      Poza tradycyjnym celownikiem optycznym wszelkie inne urządzenia optyczne są zabronione.

9.4.      Niedozwolone jest używanie wskaźników wiatru i poziomic. Muszą one być zdemontowane lub zaklejone przed rozpoczęciem strzelania. Zabronione jest również używanie jakichkolwiek urządzeń lub przyrządów, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych, wspomagających zawodnika w określeniu kąta strzału.

9.5.      Zawodnik może korzystać z własnych notatek, tablic balistycznych do określenia poprawek w celowaniu. Wykonywanie powyższych czynności wlicza się
w dozwolony czas na oddanie strzału określony w paragrafie 6.1. Zabronione jest używanie wszelkich kalkulatorów elektronicznych.

9.6.      Pas nośny może być używany tylko do przenoszenia karabinu pomiędzy stanowiskami. Zabronione jest używanie pasa podczas strzelania.

9.7.      Bipod może być używany tylko do odkładania karabinka pomiędzy stanowiskami. Zabronione jest używanie bipodu i innych stabilizatorów (np. otworów na palik
w elementach karabinka) podczas strzelania.

9.8.      Można używać każdego tradycyjnego celownika optycznego i dowolnych nastaw, jednak wyzerowanie, powiększenie, paralaksa (AO/SF), podświetlenie muszą być ustawione przed oddaniem pierwszego strzału i pozostać niezmienione,
aż do zakończenia strzelania na ostatnim stanowisku. Jeśli użyte jest podświetlenie siatki celowniczej musi ono być włączane przed każdym strzałem. Natężenie podświetlenia musi być także zapisane w karcie startowej.

9.9.      Średnica obiektywu musi pozostać w stanie fabrycznym i w żaden sposób nie może być zmniejszana w celu zwiększenia głębi ostrości. Podczas strzału zakrywki mają być otwarte/zdjęte, a znajdujące się na w nich otwory muszą być zaklejone.

9.10.   Celowniki laserowe nie są dozwolone i powinny zostać zdemontowane
z karabinu.

9.11.   Poduszki strzeleckie mogą być używane jako podkładki pod karabin w czasie przejść pomiędzy stanowiskami i oczekiwaniu na własna kolejkę strzelania oraz służyć do podparcia kolana, goleni i okolic stopy w pozycji klęczącej.

9.12.   Dozwolone jest użycie cienkiej podkładki (o grubości poniżej 1,5cm) jako ochrony przy pozycji leżącej. Nie wolno jej używać jako pomocy w strzelaniu poprzez zrolowanie bądź złożenie i wykorzystanie jako podpórka pod karabin.

9.13.   Zabronione jest używanie dalmierzy i wiatromierzy, a każda osoba z wyjątkiem Organizatorów posiadająca takie urządzenie podczas zawodów zostanie poproszona o opuszczenie terenu strzelania.

9.14.   Nikt poza Organizatorami oraz osobami wyznaczonymi przez PFTA nie może oglądać toru strzeleckiego przed rozpoczęciem zawodów. Niestosowanie się do tego polecenia może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w zawodach PFTA oraz mogą być zastosowane dalsze sankcje.

 

10. OPUSZCZANIE TORU

10.1.   Zawodnik może w trakcie trwania zawodów opuścić tor tylko za wiedzą Sędziego i pod następującymi warunkami:

 • Dobrowolnego zakończenia strzelania z zaliczeniem dotychczas osiągniętego wyniku;
 • Wykonania naprawy wyposażenia, które zostało uznane za niebezpieczne albo niezdolne do oddania strzału. Nie dotyczy to ustawienia, tzw. ”zera”” na optyce albo źle przygotowanej reszty sprzętu;
 • W  innym uzasadnionym celu za wiedzą i zgodą sędziego.

 

11. REKLAMACJE

11.1.   Każdy Zawodnik ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak:

 • Zagrożenie bezpieczeństwa;
 • Niezgodność stanowiska z regulaminem;
 • Niesprawność mechaniczna celu.

11.2.   Zagrożenie bezpieczeństwa należy zgłosić natychmiast po zauważeniu.

11.3.   Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do zgłoszenia (na pierwszym swoim stanowisku, przed rozpoczęciem strzelania) niezgodności stanowiska / celu
z regulaminem (np. brak widoczności celu, brak możliwości przyjęcia prawidłowej i bezpiecznej postawy strzeleckiej, brak znacznika stanowiska, linii strzelania czy oznaczeń

11.4.   Niesprawność mechaniczną celu należy zgłosić po zauważeniu, ale najpóźniej zaraz po oddaniu strzału.

11.5.   W razie stwierdzenia nieprawidłowości Organizator zobowiązany jest
je natychmiast usunąć. Zawodnicy, którzy strzelali na takim stanowisku wcześniej i nie zgłaszali reklamacji, zachowują punktację z nieprawidłowego stanowiska.

11.6.   Niesprawny cel powinien zostać wymieniony na inny o jak najbardziej zbliżonym poziomie trudności. Nieznaczne różnice nie są podstawą do zgłaszania reklamacji.

11.7.   W przypadku uzasadnionej reklamacji sprawności mechanicznej celu, zawodnik zgłaszający reklamację może powtórzyć strzał po jego naprawieniu. W razie nie potwierdzenia niesprawności celu zawodnik nie ponosi konsekwencji, ale Sędzia odnotuje zgłoszenie reklamacji na karcie startowej. Za każdą następną niesłuszną reklamację zawodnik traci jeden punkt z dorobku punktowego,
co także Sędzia odnotuje na karcie startowej Zawodnika.

 

12. KLASYFIKACJA

12.1.   W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc rozegrana zostanie dogrywka. Użyte zostaną cele z następującymi strefami trafienia:

 • 1 x 15mm;
 • 1 x 25mm;
 • 1 x 35-45mm.

rozmieszczone zgodnie z zasadami PFTA dotyczącymi odległości dla tych stref trafienia.

12.2.   Każda osoba strzela do każdego z trzech celów z pozycji klęczącej (zawodnik oddaje trzy strzały „pod rząd” w swojej kolejce). Przy braku rozstrzygnięcia strzelanie odbywa się dalej z pozycji stojącej (wg takiej samej zasady). Jeżeli to nie pozwoli na ustalenie zwycięzcy, Zawodnicy strzelają po jednym strzale z pozycji stojącej. Kto w danej kolejce strzałów uzyska przewagę – wygrywa. Remis uruchamia następną rundę.

12.3.   W przypadku remisu trój lub więcej osobowego, każde całkowite chybienie
w czasie dogrywki, czyli „0”, wyklucza z dogrywki. Na każdego strzelca przypada równa ilość strzałów.

12.4.   Dla miejsc od czwartego w dół, pozycja w tabeli wyników określana jest
ex aequo dla grup zawodników z takim samym wynikiem.

 

13. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

13.1.   Wnoszenie i/albo konsumpcja alkoholu jest surowo zakazana.

13.2.   Udział w zawodach zawodnika po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalny.

13.3.   Obraźliwy język albo anty-społeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane.

13.4.   Sędzia w przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem zachowania się zawodnika na torze może sprawdzić znajomość regulaminu przez zawodnika poprzez kilka pytań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieznajomości regulaminu, a w szczególności paragrafów dotyczących zasad bezpieczeństwa, zawodnik może zostać poproszony o opuszczenie toru strzeleckiego, co jednoznacznie wiąże się z dyskwalifikacją. Sędzia ma jednak prawo zastosowania „pouczenia” zawodnika i warunkowe dopuszczenie go do dalszego strzelania. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, usunięcie zawodnika z toru będzie nieodwołalne.

YouTube Video

 • Najnowsze artykuły
 • Popularne artykuły
Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Kalendarz strzelecki

Kalendarz strzelecki

2013-02-19 12:35:51

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %