• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Regulamin FT

REGULAMIN ZAWODNIKA FIELD TARGET (FT)

Field Target (FT) to sportowe strzelanie z karabinków pneumatycznych do metalowych celów sylwetkowych przewracających się po trafieniu w wyznaczoną strefę.

Niniejszy dokument zawiera wszelkie niezbędne zasady obowiązujące każdego uczestnika zawodów FT. Informacje dotyczące budowy toru na zawodach FT są dostępne w REGULAMINIE ORGANIZACJI ZAWODÓW FT/HFT/nHFT.

Wszystkich zawodników FT obowiązuje znajomość i bezwzględne przestrzeganie zapisów „Regulaminu Bezpieczeństwa OSPST PFTA”, których niestosowanie będzie skutkowało dyskwalifikacją i natychmiastowym usunięciem z toru strzeleckiego!

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Spis treści:

I. KATEGORIE

II. POMIAR ENERGII KARABINKA

III. SPRZĘT

IV. POSTAWY STRZELECKIE

V. TOR STRZELECKI

VI. CZAS NA STANOWISKU

VII. PUNKTACJA

VIII. KLASYFIKACJA

IX. REKLAMACJE

X. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

XI. OPUSZCZANIE TORU

XII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE


I. KATEGORIE

1.1. Kategorie sprzętowe/wiekowe:

 • FT1 - karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
 • FT2 - karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
 • FT3 - karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 8,5J
 • FT4 - karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 11J
 • FT otwarta JUNIOR - w wieku od 9 do 16 lat

1.2. Wiek zawodnika jest określany na podstawie roku urodzenia. Np. osoba urodzona w lipcu 2010 r. może rozpocząć strzelanie w kategorii JUNIOR w styczniu 2019 r., choć nie będzie miała jeszcze 9-tych urodzin. Ta sama osoba przestanie być JUNIOREM z dniem pierwszego stycznia 2027 r., a NIE dopiero w lipcu 2027 r.

1.3. Tylko w przypadku zgłoszenia się do zawodów 5 zawodników w danej kategorii, trzech najlepszych w każdej z nich otrzyma specjalne wyróżnienia (w formie dyplomu, medalu, pucharu lub pamiątkowej nagrody) - w przypadku Juniorów wymagana ilość startujących to 3 zawodników. Dodatkowo (bez rozróżniania na kategorie) zostaną wyłonieni spośród wszystkich zawodników najlepszy strzelec w wieku od 60 lat (Najlepszy Weteran) i najlepsza kobieta (Najlepsza Kobieta) - kryterium tego wyboru jest najlepszy wynik % do zwycięzcy w ich kategoriach. Organizator jest zwolniony z wyróżnienia Najlepszego Weterana i/lub Najlepszej Kobiety w przypadku, gdy w zawodach bierze udział tylko jeden Weteran i/lub Kobieta.

1.4. Dzieci do lat 9 nie mogą uczestniczyć w zawodach (z wyłączeniem przypadku opisanego w pkt 1.2. tego regulaminu), a na torze strzeleckim mogą przebywać jedynie pod opieką prawnego opiekuna.

II. POMIAR ENERGII KARABINKA

2.1. Organizator ma prawo do sprawdzenia energii kinetycznej wystrzelonego pocisku (Eo) każdego karabinka, który jest użyty w zawodach objętych przepisami PFTA. Sprawdzenie energii może być zrobione przed, w czasie albo po zakończeniu strzelania - według uznania Organizatora. Sprawdzenie przeprowadza się śrutem zadeklarowanym na karcie startowej lub w formularzu zgłoszeniowym (o ile zawodnik nie otrzymał podczas rejestracji w Biurze Zawodów karty startowej) i używanym przez Zawodnika - do sprawdzenia nie może być użyty uszkodzony śrut.

2.2. Zawodnik ma prawo do sprawdzenia energii Eo swojego karabinka przed rozpoczęciem zawodów na tym samym urządzeniu używanym przez Organizatora do kontroli stwierdzającej brak przekroczenia limitu 16,3J.

2.3. W zawodach może być użyty dowolny rodzaj śrutu, z wyjątkiem śrutów zawierających mieszaniny wybuchowe lub śrutów powodujących rykoszety (np. stalowych).

2.4. Stwierdzenie przekroczenia limitu 16,3J, a sprawdzone przed odprawą, pozwala na korektę ustawienia energii. Przekroczenie limitu energii 16,3J podczas badania w trakcie strzelania lub po nim skutkuje dyskwalifikacją. Zdyskwalifikowany w ten sposób zawodnik będzie miał oznaczoną kartę jako nieważną, ale może ukończyć tor poza klasyfikacją, z tym samym lub innym karabinkiem spełniającym limit 17J.

2.5. Sędzia lub osoba wyznaczona ma prawo dokonania sprawdzenia masy śrutu, użytego przez zawodnika do testu. Wynik tego sprawdzenia jest ostateczny.

III. SPRZĘT

3.1. KARABINKI:

 • Dozwolony jest udział w zawodach z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią nie większą niż 16,3J. Zawodnik z karabinkiem wystrzeliwującym śrut w przedziale energii od 16,3J do 17J nie będzie klasyfikowany, ale może brać udział w zawodach. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione.
 • W czasie zawodów mogą być użyte karabinki każdego kalibru, które mieszczą się w limicie energii określonej w przepisach PFTA. Użycie karabinków wielostrzałowych jest dopuszczalne, ale muszą być ładowane bezpośrednio przed każdym strzałem.
 • Dozwolone są w pełni regulowane łoża, dostosowane do różnych stylów strzelania i postaw - bez żadnych ograniczeń. Niedozwolone jest dodawanie lub zdejmowanie dodatkowego wyposażenia karabinka.
 • Dozwolone jest użycie jednego pasa.
 • Niedozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru.

3.2. CELOWNIKI:

 • Może być użyty każdy rodzaj systemu optycznego, zamontowanego na karabinku z wyjątkiem celowników laserowych (wbudowanych i/lub oddzielnych). Użycie jakiegokolwiek innego urządzenia a zaprojektowanego szczególnie do określania odległości, jest zabronione.
 • Regulowanie nastaw optyki może odbywać się jedynie w ramach limitu czasu na danym stanowisku.

3.3. ODZIEŻ:

 • Dozwolony jest każdy typ odzieży, pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu samego zawodnika i innych osób.
 • Zabronione jest używanie uprzęży spinających ciało lub część ciała.
 • Zabronione jest stosowanie elementów zapewniających dodatkową stabilizację w trakcie oddawania strzału w dowolnej postawie, jak: podkładki, pogrubienia antypoślizgowe, poduszki, nałokietniki, torby, wypełnienia kieszeni itp. udogodnienia o grubości przekraczającej 1cm, a umieszczone na lub pod odzieżą zawodnika oraz zakładane doraźnie oraz jako stałe części ubioru lub karabinka; jak również "rzepy" spinające elementy odzieży.
 • W miejscach stykania się osady z ciałem zawodnika (noga, ręka) odzież może być dodatkowo pogrubiona, pod warunkiem, że nie zapewnia ono stabilizowania bocznego.

3.4. Jeśli zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości czy używany przez niego sprzęt (np. karabin i jego elementy, odzież etc.) jest zgodny z regulaminem, powinien przed rozpoczęciem zawodów zwrócić się do Sędziego Głównego, który dokona stosownej weryfikacji.

3.5. W przypadku stwierdzenia przez Sędziego Głównego nieprawidłowości dotyczących używanego przez zawodnika sprzętu lub sposobu jego użycia, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

IV. POSTAWY STRZELECKIE

4.1. Na stanowisku zawodnik FT może się spotkać z następującymi postawami strzeleckimi, które określa opis na tabliczce opisowej stanowiska:

Dowolna:

 • Dopuszcza strzelanie z następujących postaw strzeleckich: siedząca FT, klęcząca, stojąca i leżąca.

Siedząca:

 • Dowolna postawa, w której dopuszcza się stosowanie jednej podkładki do siedzenia jako ochrony ciała zawodnika podczas oddawania strzału. Podkładka nie może być użyta do podpierania nóg lub rąk zawodnika oraz nie może podpierać/mieć kontaktu z plecami zawodnika (za plecy przyjmuje się tułów powyżej pasa), a jej wysokość nie może przekraczać 15 cm.

Klęcząca:

 • Zawodnik ma kontakt z podłożem 2 stopami i 1 kolanem. Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem. Siedzenie na boku stopy jest zabronione. Można stosować poduszkę spełniającą warunki jak w postawie siedzącej. Poduszka może być użyta do podparcia tylnej stopy i/lub kostki - pod warunkiem, że stopa ma kontakt z podłożem. Karabinek może być podparty z przodu tylko dłonią, a żadne inne części karabinka, oprócz kolby i chwytu, nie mogą dotykać strzelca. Dłoń i nadgarstek nie mogą dotykać nogi zawodnika. Tylko wysunięta ręka może podeprzeć karabinek i nie może być ona podparta od nadgarstka do końca palców. Nadgarstek jest pomiędzy dłonią i przedramieniem.

Stojąca:

 • Zawodnik dotyka podłoża jedynie stopami. Sylwetka wyprostowana. Tylko dłoń (od nadgarstka do końca palców, z wyłączeniem samego nadgarstka) ręki podtrzymującej może mieć kontakt z karabinkiem.

Leżąca:

 • Karabinek i przedramię od łokcia do końca palców muszą być wolne od jakiegokolwiek sztucznego lub naturalnego podparcia. Stosowanie podkładki jest niedozwolone.

4.2. Regulacja łoża karabinka i jego wyposażenia (np. palmrestu, stopki, pasa etc.) musi odbywać się jedynie w limicie czasu przewidzianym na oddanie strzału(ów) na danym stanowisku (tzn. nie może być wykonana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pomiaru czasu). W przypadku łamania postanowień tego zapisu zawodnik może zostać ukarany przez Sędziego odjęciem jednego punktu od wyniku zdobytego w momencie nałożenia kary.

4.3. W każdej postawie dozwolone jest użycie jednego pasa mocowanego do karabinka w jednym lub w dwóch punktach jako pomocy przy oddawaniu strzału. Pas taki traktowany jest jako część wyposażenia karabinka - możliwa jest jego regulacja, przypinanie i odpinanie do/z kurtki strzeleckiej, zakładanie i zdejmowanie z karku/szyi/ramienia etc. Np. w sytuacji, w której zawodnikowi na stanowisku wyczerpie się limit czasu, w którym mógł odpiąć pas z kurtki, musi on po rozpoczęciu pomiaru czasu na kolejnym stanowisku zacząć przygotowania do oddania strzału z pasem już przypiętym do kurtki.

4.4. Zamienność postaw nie obowiązuje - zawodnik musi strzelać z postawy przypisanej do stanowiska. W przypadku obiektywnych przyczyn niemożności przyjęcia którejkolwiek z postaw, fakt ten należy przed zawodami zgłosić Sędziemu Głównemu, który wyznaczy postawę zastępczą.

4.5. W przypadku stanowisk z postawą wymuszoną oddanie strzału musi odbyć się w tej postawie, ale pozostałe czynności mogą być wykonane w postawie dowolnie wybranej.

4.6. Podczas strzelania lufa karabinka musi przekraczać linię strzelania i znajdować się między słupkami oznaczającymi stanowisko. Ciało zawodnika nie może przekraczać linii strzelania. Wyjątkiem jest postawa siedząca, gdy zawodnik może przekroczyć linię strzelania stopą.

4.7. Zawodnik nie może wykorzystywać jako dodatkowego podparcia żadnych elementów toru lub terenu, jakimi są np. bramki FT, znaczniki HFT, drzewa, kamienie itp. Karabinek także nie może dotykać tych elementów.

4.8. Postawa w czasie strzelania musi być taka, aby wylot lufy przekraczał linię strzelania wytyczoną przez słupki bramki FT, a spust karabinka pozostawał przed nią.

4.9. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej.

V. TOR STRZELECKI

5.1. Tor składa się z 40 celów (po jednym na stanowisko na torze 40-stanowiskowym lub dwa cele na stanowisko na torze 20–stanowiskowym).

5.2. Stanowisko dla FT wyznacza się dwoma słupkami (tzw. bramka FT). Jednym ze słupków może być tabliczka opisowa stanowiska, a drugim np. znacznik HFT.

5.3. Celami do konkurencji HFT są ponumerowane kolejno metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę (ang. Hit Zone - HZ). Numer figurki odpowiada numerowi celu opisanemu na tabliczce stanowiskowej. Strefy trafienia są okrągłe oraz kontrastowe do sylwetki celu (blachy).

5.4. Cele są rozstawiane w odległości od 8 do 50 metrów.

5.5. W FT stosowane są strefy trafienia Ho średnicach 15, 25 i 40 mm (ze względów technicznych i/lub organizacyjnych, na torach wspólnych dla konkurencji FT i HFT mogą zostać zastosowane pośrednie wielkości stref trafienia).

5.6. Wszystkie stanowiska i cele są odpowiednio opisane. Przy każdym stanowisku znajduje się tabliczka z numerem stanowiska oraz opisem wyznaczonej postawy strzeleckiej. Na stanowiskach z dwoma celami i/lub odrębnymi celami dla konkurencji FT i HFT, cele dla jednej z konkurencji są wyróżnione w widoczny sposób.

5.7. Nikt poza Organizatorami oraz osobami wyznaczonymi przez PFTA nie może oglądać toru strzeleckiego przed rozpoczęciem zawodów. Niestosowanie się do tego polecenia może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w zawodach PFTA, wraz z zastosowaniem dalszych sankcji.

5.8. Szczegóły dotyczące budowy toru są opisane w Regulaminie Organizacji Zawodów FT/HFT/nHFT.

VI. CZAS NA STANOWISKU

6.1. Zawodnika na stanowisku obowiązuje limit czasu stanowiący krotność 1 minuty na jeden cel na stanowisku + 1 minuta na przygotowanie na stanowisku. Pomiar czasu rozpoczyna się od momentu zajęcia stanowiska. Określanie odległości do celu, regulowanie ustawień i ładowanie karabinka są czynnościami, które mogą nastąpić dopiero po uruchomieniu odmierzania czasu na danym stanowisku.

6.2. Jeżeli strzelec nie odda strzału przed upływem limitu czasu, zawodnikowi wpisuje się „0” (0 punktów) wraz z adnotacją „k.”.

6.3. Jeżeli w trakcie pomiaru czasu nastąpi przerwanie strzelania to po jego wznowieniu zawodnikowi przysługuje dodatkowy limit czasu (1 minuta) na strzał do celu, przy którym nastąpiło przerwanie strzelania.

6.4. Obowiązkiem zawodnika jest odmierzanie czasu potrzebnego na oddanie strzału(ów) na każdym stanowisku (czas może być odmierzany także przez jednego ze współzawodników). Jeśli Sędzia zauważy, że dany zawodnik lub cała grupa nagminnie ignoruje obowiązek odmierzania czasu, to przy kolejnym upomnieniu może ukarać zawodnika lub całą grupę wpisaniem „0” z adnotacją „k.” na zajmowanym w danej chwili stanowisku strzeleckim.

VII. PUNKTACJA

7.1. Przed rozpoczęciem strzelania, każdy zawodnik musi czytelnie wypełnić swoją kartę startową (wszystkie rubryki), którą otrzymał w czasie odprawy.

7.2. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie innego śrutu niż zadeklarowany na karcie startowej. Zawodnik używający innego śrutu niż zadeklarowany zostanie zdyskwalifikowany.

7.3. Punkty zdobywane przez Zawodnika:

 • 1 punkt za trafienie powodujące przewrócenie figurki (oznaczony na karcie poprzez znak „X”)
 • 0 punktów za każde inne trafienie nie powodujące przewrócenia celu (oznaczony na karcie poprzez cyfrę „0”)

7.4. Cel MUSI się przewrócić, aby uzyskać 1 punkt.

7.5. Kiedy cel został przewrócony, konieczne jest potwierdzenie trafienia przez członka grupy, zanim cel zostanie ponownie postawiony.

7.6. Zawodnik może oddać do celu tylko jeden strzał. Ilość strzałów oddanych na każdym stanowisku nie może przewyższać liczby celów na tym stanowisku. Zabronione jest oddawanie dodatkowych strzałów o charakterze treningowym lub sprawdzającym, to jest nie będących strzałami ocenianymi za wyjątkiem tzw. przedmuchania karabinków, ewentualnym wystrzeleniu śrutu w ziemię z powodów technicznych lub bezpieczeństwa - w obu przypadkach po wyraźnym uprzedzeniu i zgodzie członków grupy.

7.7. W przypadku omyłkowego ostrzału celu z sąsiedniego stanowiska, zawodnikowi wpisuje się „0” wraz z adnotacją „k.” za cel, do którego powinien strzelać zgodnie z kolejką, natomiast do omyłkowo ostrzelanego celu zawodnik będzie mógł strzelać ponownie z właściwego dla tego celu stanowiska.

7.8. Na stanowiskach z dwoma celami, należy dokonywać ostrzału celów w kolejności zgodnej z ich numeracją. W przypadku omyłkowego ostrzału niewłaściwego celu, zawodnikowi w karcie startowej zapisuje się „0” wraz z adnotacją „k.” za pominięty cel, natomiast za ostrzelany cel wpisuję się w kartę uzyskany wynik.

7.9. Zawodnik za oddanie punktowanego strzału po komendzie „przerwać strzelanie” ze względu na rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa otrzymuje karę w postaci wpisania cyfry „0” wraz z adnotacją „k.” do karty startowej za cel, na którym nastąpiła komenda „przerwać strzelanie”.

7.10. Za cele anulowane w karcie startowej zawodnika wpisuje się znak „X” (1 punkt). W przypadku gdy zawodnik na anulowanym celu otrzymał karę opisaną w pkt 6.2, 6.4, 7.8, 7.9 lub 7.10 nie otrzymuje on bonifikaty punktowanej za anulowany cel.

7.11. Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, takie jak: niezaładowanie śrutu, niedomknięcie zamka lub naciśnięcie spustu przed wycelowaniem, jeśli z karabinka padł strzał (tzn. sprężone powietrze zostało uwolnione z komory strzałowej lub cylindra), to jest on uważany za oddany i stosownie oceniany. Jeżeli powietrze do strzału nie zostało uwolnione - np. wciśnięto spust przy załączonym bezpieczniku, karabinek był w trybie strzelania treningowego lub inny mechanizm blokował bijnik przed uderzeniem w zawór - uważa się, że strzał nie został oddany. Jeśli zajdzie taka sytuacja, zawodnik powinien upewnić się czy śrut opuścił lufę. Może to zrobić za przyzwoleniem współzawodników, oddając bezpieczny strzał w ziemię poza linię strzelania.

7.12. Wpisywanie punktów na karcie startowej zawodnika dozwolone jest tylko przez członków jego grupy. W żadnym wypadku zawodnik nie może wpisywać swoich własnych wyników. Jeśli na karcie jest błąd, należy go poprawić poprzez skreślenie i wpisanie właściwego wyniku obok oraz potwierdzenie tej zmiany podpisem przez przynajmniej jednego członka grupy. Jeśli zawodnik odda kartę startową niekompletną, nieczytelną lub zawierającą niepotwierdzone poprawki, jego wynik zostanie skorygowany lub zostanie zdyskwalifikowany - według uznania Sędziego Głównego zawodów.

7.13. Sędzia Główny zawodów oraz Zarząd PFTA ma prawo do korekt i nanoszenia poprawek na kartach startowych każdego zawodnika podczas trwania zawodów oraz całego cyklu pucharowego na wypadek, gdy naruszenie zasad lub dowody oszustwa odkryte zostaną później - w trakcie lub po zawodach.

VIII. KLASYFIKACJA

8.1. W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc, o ostatecznej lokacie będzie decydować dogrywka.

8.2. Sędzia wyznacza trzy cele, które spełniają kryteria celów dla postaw wymuszonych (klęczącej i stojącej).

8.3. Na każdego strzelca przypada równa ilość strzałów w dogrywce.

8.4. Każda osoba strzela do każdego z trzech celów z postawy klęczącej. Wygrywa zawodnik który uzyska więcej punktów w serii. Przy braku rozstrzygnięcia strzelanie odbywa się dalej z postawy stojącej. Jeżeli i to nie pozwoli na ustalenie zwycięzcy, zawodnicy strzelają dalej w postawie stojącej do pierwszego chybienia. Pierwszy, który chybi (tzn. zdobędzie najmniej punktów w danej kolejce) odpada z dogrywki.

8.5. Dla miejsc od czwartego w dół, pozycja w tabeli wyników określana jest ex aequo dla grup zawodników z takim samym wynikiem.

IX. REKLAMACJE

9.1. Każdy Zawodnik w czasie trwania zawodów ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak:

 • zagrożenie bezpieczeństwa
 • niezgodność stanowiska z regulaminem
 • niesprawność mechaniczna celu

9.2. Każdy spór dotyczący wyniku musi zostać rozstrzygnięty przed opuszczeniem stanowiska.

9.3. W przypadku podejrzenia niesprawności mechanicznej celu, cel taki powinien zostać sprawdzony przez Sędziego. Niesprawność mechaniczną celu należy zgłosić po zauważeniu, ale najpóźniej zaraz po oddaniu strzału. Zawodnikowi nie wolno podchodzić do celów. W żadnym wypadku po zgłoszeniu reklamacji zawodnik nie może dotykać sznurka do stawiania figurki. Sędzia powinien sprawdzić płynność działania mechanizmu zapadkowego figurki poprzez stuknięcie strefy trafienia reklamowanego celu bez dotykania sznurka do stawiania figurki i w przypadku wątpliwości dotyczących właściwego działania mechanizmu (z powodu np. za mocno skręconej figurki, zaplątanego sznurka etc.) zarządzić po usunięciu awarii oddanie ponownego strzału zawodnikowi zgłaszającemu reklamację. W przypadku dalszych wątpliwości zawodników co do decyzji Sędziego, ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie należy do Sędziego Głównego zawodów.

9.4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości określonych w pkt 9.1 Organizator zobowiązany jest je natychmiast usunąć. Zawodnicy, którzy strzelali na stanowisku, na którym Sędzia stwierdzi nieprawidłowość, a nie zgłaszali reklamacji, zachowują swoją punktację i nie mają prawa do złożenia reklamacji wstecz.

9.5. Niesprawny cel powinien zostać wymieniony na inny o jak najbardziej zbliżonym poziomie trudności. Nieznaczne różnice nie są podstawą do zgłaszania reklamacji.

9.6. Zgodnie z zapisem w pkt 9.3 w przypadku uzasadnionej reklamacji sprawności mechanicznej celu, zawodnik zgłaszający reklamację może powtórzyć strzał po jego naprawieniu. W razie nie potwierdzenia niesprawności celu w czasie pierwszej reklamacji zawodnik nie ponosi konsekwencji, ale Sędzia odnotowuje zgłoszenie reklamacji na karcie startowej. Za każdą następną niesłuszną reklamację zawodnik traci jeden punkt z dorobku punktowego, co także Sędzia odnotowuje na karcie startowej Zawodnika (wpisanie „0” za reklamowany cel).

9.7. W przypadku częstego (min. 5 razy) zgłaszania nieuzasadnionych reklamacji (tzn. gdy kontrola sprawności mechanicznej celu opisana w pkt 9.3 nie wykazuje żadnych nieprawidłowości) przez kolejnych zawodników, a dotyczących tego samego celu, kolejne jego sprawdzenie nie będzie dokonywane w trakcie zawodów, a Sędzia ma obowiązek poinformować zawodników zgłaszających takie reklamacje, że figurka zostanie sprawdzona po zawodach. Sprawdzenie powinno polegać na kilkukrotnym ostrzale takiej figurki ze stanowiska strzeleckiego wraz z pociągnięciem sznurka po każdym strzale (nawet po strzale niepowodującym przewrócenia się celu). W momencie, w którym figurka będzie budzić wątpliwości co do jej poprawnego działania należy ją anulować. W ramach dodatkowej pomocy przy takim sprawdzeniu można wykorzystać, np. naklejki na strefę oraz figurkę, aby w 100% określić miejsca trafienia w czasie procedury sprawdzania sprawności mechanicznej figurki.

X. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

10.1. Czynnikiem wpływającym na wydłużony przebieg zawodów jest czas potrzebny grupie na opuszczenie stanowiska strzeleckiego. Po zakończeniu strzelania na danym stanowisku grupa powinna:

 • poinformować następną grupę, że stanowisko zostało zwolnione,
 • niezwłocznie opuścić stanowisko.

XI. OPUSZCZANIE TORU

11.1. Zawodnik może w trakcie trwania zawodów opuścić tor tylko za wiedzą Sędziego i pod następującymi warunkami:

 • dobrowolnego zakończenia strzelania z zaliczeniem dotychczas osiągniętego wyniku,
 • wykonania naprawy wyposażenia, które zostało uznane za niebezpieczne albo niezdolne do oddania strzału (nie dotyczy to ustawienia, tzw. zera na optyce albo źle przygotowanej reszty sprzętu),
 • w innym uzasadnionym celu za wiedzą i zgodą Sędziego.

11.2. Opuszczenie toru bez wiedzy i zgody Sędziego może skutkować dyskwalifikacją.

XII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

12.1. Wnoszenie i/lub konsumpcja alkoholu jest surowo zakazana, a udział w zawodach zawodnika po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalny. Złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją i natychmiastowym usunięciem z toru, a także dalszymi konsekwencjami – stosownie do spowodowanego zagrożenia.

12.2. Obraźliwy język albo antyspołeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane i grożą dyskwalifikacją oraz usunięciem z toru.

12.3. W czasie trwania wszystkich zawodów z cyklu Pucharu PFTA bezwzględnie zabronione jest podpowiadanie innym zawodnikom poprawek celowniczych dotyczących celów, do których wszyscy zainteresowani nie oddali jeszcze ocenianych strzałów. Niestosowanie się do tego zakazu skutkuje wpisaniem „0” wraz z adnotacją „k” zawodnikowi otrzymującemu podpowiedź (jeśli sam o nią poprosił) jak i zawodnikowi podpowiadającemu za cel, którego dotyczyła podpowiedź (nawet jeśli podpowiadający zawodnik oddał wcześniej oceniony strzał). W przypadku nagminnego łamania tego zakazu Sędzia Główny może podjąć decyzję o dyskwalifikacji obu zawodników. Zakaz ten nie dotyczy jedynie Juniorów w wieku 9-13 lat (określenie wieku następuje zgodnie z pkt 1.2 tego regulaminu), którzy mogą otrzymywać podpowiedzi od swoich opiekunów w sposób, który nie przeszkodzi w samodzielnej ocenie poprawek celowniczych pozostałym członkom grupy.

12.4. Opiekun Juniora w wieku 9-13 lat (i tylko w wieku 9-13 lat - określenie wieku następuje zgodnie z pkt 1.2 tego regulaminu) może mu pomagać np. podpowiadając jaką postawę strzelecką na stanowisku należy przyjąć, do którego celu i w jakiej kolejności należy strzelać, podtrzy­mując karabinek na trudnych terenowo stanowiskach lub podkładając pod karabinek poduszkę strzelecką/inną podpórkę oraz w inny sposób - stosowanie do wieku, postury i doświadczenia zawodniczego Juniora.

12.5. Zachowanie niezgodne z zasadą „fair play” (w tym niewłaściwe użycie sprzętu strzeleckiego) skutkuje dyskwalifikacją. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie może podjąć Sędzia Główny Zawodów, Sąd Koleżeński PFTA lub Zarząd PFTA (zgodnie z pkt 7.17) – także w przypadku gdy dyskusyjne zachowanie nie zostało wprost wymienione w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości, czy dane zachowanie będzie akceptowalne na torze zawodnik powinien uprzednio skonsultować się z Główną Komisją Regulaminową PFTA.

12.6. Sędzia w przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem zachowania się zawodnika na torze może sprawdzić znajomość regulaminu przez zawodnika poprzez kilka pytań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieznajomości regulaminu, a w szczególności zapisów „Regulaminu Bezpieczeństwa PFTA”, zawodnik może zostać usunięty z toru strzeleckiego, co jednoznacznie wiąże się z dyskwalifikacją. Sędzia ma jednak prawo zastosowania pouczenia zawodnika i warunkowego dopuszczenia go do dalszego strzelania. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, usunięcie zawodnika z toru będzie nieodwołalne.

12.7. W przypadku ewentualnych niejasności związanych z zapisami niniejszego regulaminu, GKR jest zobowiązana do przedstawienia stosownej interpretacji przepisów najpóźniej do 14 dni od otrzymania zapytania. Ostateczną i oficjalną interpretację przekazuje Przewodniczący GKR. Interpretacja wchodzi w życie w momencie jej upublicznienia, jako uzupełnienie niniejszego regulaminu.

12.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości zawodnika co do zasadności werdyktu wydanego przez Sędziego lub Sędziego Głównego w czasie trwania zawodów Pucharu PFTA, zawodnik może w terminie 7 dni od zakończenia przedmiotowych zawodów zgłosić uzasadnioną skargę do Głównej Komisji Regulaminowej (skarga musi zawierać szczegółowy opis zaistniałej sytuacji oraz wskazywać na punkt(y) regulaminu, które stoją w sprzeczności z otrzymanym werdyktem). W przypadku stwierdzenia przez GKR rażącego błędu Sędziego, Zarząd PFTA na wniosek Głównej Komisji Regulaminowej może zawiesić Sędziego w pełnieniu swoich obowiązków na czas trwającego i kolejnego sezonu strzeleckiego, o czym poinformuje na stronie internetowej Stowarzyszenia. UWAGA! Nawet w sytuacji stwierdzenia przez GKR błędu Sędziego, wynik zawodnika, który zgłosił zasadną skargę nie ulega zmianie.

 

YouTube Video

 • Najnowsze artykuły
 • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %