• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Regulamin FT

PRZEPISY PFTA ZAWODÓW FT 2013

 FT – Field Target to sportowe strzelanie z karabinów pneumatycznych do celi sylwetkowych przewracających się po trafieniu w wyznaczoną strefę.

 

  1.    BEZPIECZEŃSTWO

 1.1.      Zawody odbywają się zgodnie z zasadami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego – PFTA.

 1.2.      Dozwolony jest każdy karabin pneumatyczny wystrzeliwujący śrut z energią nie większą niż 16,3J, mierzoną na śrucie używanym przez Zawodnika i spełniający warunki przewidziane w dziale regulaminu „Sprzęt”.

 1.3.      Dozwolony jest udział w zawodach z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią powyżej 16,3J jednak nie większą niż 17J – ale poza klasyfikacją. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt muszą opuścić tor strzelecki.

 1.4.      Każdy Zawodnik przed zawodami (także przed skorzystaniem ze strzelnicy technicznej) zobowiązany jest podpisać oświadczenie: „Zawodnik oświadcza, że używany przez niego podczas zawodów karabin pneumatyczny, zgodnie z ustawą o broni i amunicji, nie jest bronią pneumatyczną, co potwierdza własnoręcznym podpisem”.

 1.5.      Każde zawody poprzedzone są odprawą, na której obecność zawodnika jest obowiązkowa. Nieobecność na odprawie wyklucza z uczestnictwa w zawodach.

 1.6.      Sygnały do rozpoczęcia lub przerwania strzelania wydawane są przez sędziów za pomocą gwizdka lub  trąbki. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka lub trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Dopuszczony jest jedynie strzał rozładowujący. Strzelcy muszą w bezpieczny sposób rozładować swoje karabiny poprzez wystrzał w ziemię, w miejsce, które nie spowoduje rykoszetu, położone w obszarze ustawienia celów, jednak nie do któregokolwiek z celów. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dopuszczalne jest zatrzymanie strzelania przez uczestnika zawodów za pomocą głosowej komendy „Przerwać strzelanie”.

 1.7.      Zajmowanie stanowisk strzeleckich, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie oraz ładowanie i rozładowywanie karabinów dozwolone jest tylko na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, w ramach własnej kolejki strzelania. Nieużywane karabiny muszą pozostawać rozładowane i stosownie zabezpieczone.

 1.8.      Karabiny wielostrzałowe muszą mieć wyjęty i rozładowany magazynek lub znajdować się w widocznym stanie rozładowania, jeżeli wyjęcie magazynka nie jest konstrukcyjnie możliwe. Magazynek wolno ładować tylko jednym śrutem, na stanowisku strzeleckim, bezpośrednio przed oddaniem strzału.

 1.9.      Jeżeli Zawodnik zauważy nieprawidłowość przed oddaniem strzału, ale po załadowaniu karabinka (np. włożenie uszkodzonego śrutu, brudnego śrutu, włożenie śrutu w odwrotną stronę, śnieg lub woda w lufie) lub jeżeli zawodnik chce oddać strzał wyrównujący ciśnienie w regulatorze musi powiadomić o tym fakcie swoją grupę przed oddaniem strzału. Taki strzał jest traktowany jako strzał serwisowy i nie jest oceniany. Strzały serwisowe muszą być oddawane z zachowaniem należytego bezpieczeństwa (analogicznie jak strzał rozładowujący), z tym że nie wolno ich oddawać w przerwie strzelania ogłoszonej pojedynczym sygnałem gwizdka lub trąbki. Nie  powiadomienie o chęci oddania strzału serwisowego powoduje uznanie takiego strzału za strzał oceniany.

 1.10.   Karabiny, gdy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub z wylotem lufy skierowanym w dół (dotyczy to także karabinów przenoszonych na pasach). Każdy członek grupy powinien upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane są w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami PFTA.

 1.11.   NIGDY nie wolno opierać wylotu lufy na stopie bądź innej części ciała. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy. Powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół i w stronę obszaru rozstawienia celów. Jeśli zawodnik ma problem z  bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska, winien poprosić członków grupy o pomoc.

 1.12.   Jeśli z dowolnej przyczyny Sędzia zwróci uwagę Zawodnikowi na technikę strzelania lub bezpieczeństwo, musi on postępować zgodnie z jego zaleceniami. Praca sędziego to nie tylko pilnowanie czy rywalizacja przebiega uczciwie, ale przede wszystkim czy jest bezpieczna. W przypadku sporu może zostać wezwany sędzia główny zawodów, a jego decyzja jest ostateczna.

 1.13.   Żadne osoby, poza zawodnikami biorącymi udział w zawodach, nie mogą znajdować się na torze strzeleckim. Wyjątkiem są sędziowie, organizatorzy, fotografowie i specjalni goście. Wszyscy muszą posiadać i nosić w widocznych miejscach identyfikatory upoważniające do wejścia na tor strzelecki. Identyfikatory zapewnia organizator zawodów, które wydawane są biurze zawodów w trakcie rejestracji.

 1.14.   Juniorzy mogą strzelać tylko pod bezpośrednią opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Dzieci niebiorące udziału w zawodach nie mogą wchodzić na tor strzelecki.

 1.15.   Opiekun juniora młodszego (i tylko młodszego) może juniorowi pomagać np. podtrzymując karabinek na trudnych terenowo stanowiskach, podkładając pod karabinek poduszkę strzelecką lub inna podpórkę, podpowiadając jaką postawę strzelecką na stanowisku należy przyjąć, do którego celu i w jakiej kolejności należy strzelać oraz w inny sposób – stosowanie do wieku, płci, postury juniora oraz jego doświadczenia zawodniczego.

 1.16.   Obowiązkiem każdego uczestnika zawodów jest upewnienie się, że odbywają się one w sposób bezpieczny. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia z zawodów, wyproszenia z terenu, a także niedopuszczenia do przyszłych zawodów opartych o reguły PFTA.

 

 2.    KATEGORIE

 2.1.      Kategorie:

 Sprzętowe:

 PFTA określa następujące grupy energetyczne sprzętu (energia początkowa śrutu):
a. FT1 – karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii  do 16,3J
b. FT2 – karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
c. FT3 – wiatrówki z podpunktu a do 8,5J
d. FT4 – wiatrówki z podpunktu b do 11J

 Wiekowe:

 FT otwarta Junior Młodszy – w wieku od 9 do 13 lat

 FT otwarta Junior Starszy – w wieku od 14 do 16 lat

 O ile do zawodów zgłosi się przynajmniej 5 zawodników danej klasy lub rodzaju, wtedy trzej najlepsi zawodnicy z każdej klasy oraz najlepszy senior (w wieku od 60 lat), kobieta oraz użytkownik karabinu nisko energetycznego (bezodrzutowego wystrzeliwującego śrut o energii do 8,5J lub karabinu z odrzutem wystrzeliwującego śrut o energii do 11J) otrzymają specjalne wyróżnienia. W przypadku Juniorów nie ma znaczenia ilość startujących.

 

 3.    POMIAR  ENERGII  KARABINKA

 3.1.      Organizator ma prawo do sprawdzenia energii kinetycznej wystrzelonego pocisku (Eo) każdej wiatrówki, która jest użyta w zawodach objętych przepisami PFTA. Sprawdzenie może być zrobione przed, w czasie albo po zakończeniu strzelania, według uznania Organizatora. Sprawdzenie przeprowadza się śrutem zadeklarowanym na karcie startowej i używanym przez Zawodnika.Do sprawdzenia nie może być użyty śrut uszkodzony. Zawodnik ma prawo do sprawdzenia energii Eo swojego karabinka przed rozpoczęciem zawodów.

 3.2.      W zawodach może być użyty dowolny rodzaj śrutu, z wyjątkiem śrutów zawierających mieszaniny wybuchowe, bądź śrutów stalowych, które mogą powodować rykoszety.

 3.3.      Stwierdzenie przekroczenia limitu 16,3J, sprawdzone przed odprawą, pozwala na korektę ustawienia energii.  Przekroczenie limitu energii 16,3J podczas badania w trakcie strzelania lub po nim skutkuje dyskwalifikacją. Uczestnik zdyskwalifikowany będzie miał oznaczoną kartę jako nieważną, ale może ukończyć tor poza klasyfikacją, z tym samym lub innym karabinkiem spełniającym limit 17J.

 3.4.      Sędzia Główny, Zastępca lub osoba wyznaczona ma prawo dokonania sprawdzenia masy śrutu, użytego przez zawodnika do testu. Wynik tego sprawdzenia jest ostateczny.

 

4.    TOR STRZELECKI

 4.1.      Stanowisko dla FT wyznacza się dwoma słupkami (tzw. bramka FT). Jednym ze słupków może być tabliczka opisowa stanowiska. Dopuszczalne jest zastosowanie, jako słupka bramki FT, palika do HFT. Zawodnik musi przyjąć postawę strzelecką, mając karabinek (lufę) pomiędzy palikami wyznaczającymi stanowisko, bez kontaktu z nimi.

 4.2.      Dopuszczone są tylko cele przewracające się po trafieniu w strefę. Wszystkie cele muszą być wyraźnie i kolejno numerowane, zarówno przy celu jak i na stanowisku. Strefy trafienia (HZ) muszą być okrągłe i być kontrastowe do sylwetki celu. Budowniczy toru powinni uwzględnić strzelców, którzy nie rozróżniają kolorów. Zalecane jest użycie połączenia kolorów celu czarne i białe i/albo czarny i żółty.

 4.3.      Użycie celów z fałszywymi strefami trafień na innej części tarczy jest zakazane. Wielkość HZ może wahać się pomiędzy 15mm a 40mm..

 4.4.      Tor składa się z 40 celów.

 4.5.      Cele są rozstawiane w odległości od 8 do 50 metrów.

 4.6.      Cele z HZ40 muszą być ustawione powyżej 30-go metra(nie dotyczy to pozycji wymuszonych-wtedy obowiązuje pkt. 4.7)

 4.7.      Pozycja stojąca: cele z HZ40 muszą być ustawione powyżej 15m, klęcząca: powyżej 20m. Maksymalny dystans dla obu pozycji i HZ40 to 40m.

 4.8.      Minimum 25% celów musi być ustawionych powyżej 40-go metra (min. 10/40).

 4.9.      Maksymalna liczba zmniejszonych celów to 50%.

 4.10.   Maksymalny dystans dla zmniejszonych stref dla pozycji dowolnej: HZ15 – 23m, HZ25 – 35m.

 4.11.   Maksymalnie 20% pozycji wymuszonych równomiernie podzielonych na stojącą i klęczącą; czyli 4 pozycje stojące, 4 klęczące jako standard na torze z 40-stoma figurkami.

 4.12.   Na stanowiskach z postawą wymuszoną HZ15 jest niedozwolona, HZ25 maksymalny dystans 20m.

 4.13.   Cele muszą być widoczne z każdej pozycji FT, niezależnie od warunków fizycznych zawodnika.

 4.14.   Usytuowanie dowolnego stanowiska nie może powodować konieczności przyjęcia niebezpiecznej pozycji strzeleckiej np. nadmierny spadek terenu, śliskość, itd.

 4.15.   Na stanowiskach z więcej niż jednym celem wszystkie muszą być ostrzeliwane z tej samej postawy.

 

5.    PUNKTACJA

 5.1.      Przed rozpoczęciem strzelania, każdy zawodnik musi czytelnie wypełnić swoją kartę startową (wszystkie rubryki), którą otrzymał w czasie odprawy.

 5.2.      Punkty zdobywane przez Zawodnika:

 • 1 punkty za trafienie powodujące przewrócenie figurki (oznaczony na karcie poprzez znak „X”)
 • 0 punktów za każde inne trafienie nie powodujące przewrócenia celu (oznaczony na karcie poprzez znak „0”)

 5.3.      Kiedy cel został przewrócony, konieczne jest potwierdzenie trafienia przez członka grupy, zanim cel zostanie ponownie postawiony.

 5.4.      Na stanowiskach z dwoma celami, należy dokonywać ostrzału celów w kolejności zgodniej z ich numeracją. Na takich stanowiskach zasadą jest numeracja celów od lewej do prawej, niezależnie od kierunku przemieszczania się po torze. W przypadku omyłkowego ostrzału niewłaściwego celu, zawodnikowi w kartę startową zapisuję się „0” za pominięty cel, natomiast za ostrzelany cel wpisuję się w kartę uzyskany wynik. W przypadku omyłkowego ostrzału celu z sąsiedniego stanowiska, zawodnikowi wpisuje się „0″ za cel, do którego powinien strzelać zgodnie z kolejką, natomiast do omyłkowo ostrzelanego celu zawodnik będzie mógł strzelać ponownie z właściwego dla tego celu stanowiska.

 5.5.      Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, takie jak: niezaładowanie śrutu, niedomknięcie zamka lub naciśnięcie spustu przed wycelowaniem, jeśli
z karabinu padł strzał (tzn. sprężone powietrze zostało uwolnione z komory strzałowej lub cylindra), to jest on uważany za oddany i stosownie oceniany. Jeżeli powietrze do strzału nie zostało uwolnione – np. wciśnięto spust przy załączonym bezpieczniku, karabin był w trybie strzelania treningowego lub inny mechanizm blokował bijnik przed uderzeniem w zawór – uważa się, że strzał nie został oddany. Gdy zajdzie taka sytuacja uczestnik zawodów powinien upewnić się czy śrut opuścił lufę. Może to zrobić za przyzwoleniem współzawodników, oddając bezpieczny strzał w ziemię poza linię strzelania.

 5.6.      Wpisywanie punktów na karcie startowej zawodnika dozwolone jest tylko przez członków jego grupy. W żadnym wypadku zawodnik nie może wpisywać swoich własnych wyników. Jeśli na karcie jest błąd, należy go poprawić poprzez skreślenie, wpisanie właściwego wyniku obok i potwierdzenie podpisem przez przynajmniej jednego członka grupy. Jeśli zawodnik odda kartę startową niekompletną, nieczytelną lub zawierającą niepotwierdzone poprawki, jego wynik zostanie skorygowany lub zostanie zdyskwalifikowany, według uznania Sędziego Głównego zawodów.

 5.7.      Sędzia Główny zawodów ma prawo do korekt i nanoszenia poprawek na kartach startowych każdego zawodnika podczas trwania całego cyklu zawodów/pucharu, na wypadek, gdy naruszenia zasad lub dowody oszustwa odkryte zostaną później, w trakcie lub po zawodach.

 5.8.      Wszystkie wydawane w czasie odprawy karty startowe są rejestrowane. Każdy zawodnik, który otrzymał kartę startową zobowiązany jest zwrócić ją do biura zawodów nawet w przypadku nie ukończenia zawodów, z adnotacją na odwrocie karty przyczyny nie ukończenia (np. awaria sprzętu). Nie zwrócenie karty będzie skutkowało zaliczeniem udziału w zawodach w ramach klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA za zero punktów procentowych.

 

6.    CZAS NA STANOWISKU

 6.1.      Obowiązuje limit czasu stanowiący krotność 1 minuty na jeden cel na stanowisku + 1 minuta na przygotowanie na stanowisku. Pomiar czasu rozpoczyna się od momentu przyjęcia postawy (zależnie od wymaganej postawy na danym stanowisku) dowolnej lub klęczącej, a dla postawy stojącej od momentu spojrzenia w celownik. Określanie odległości do celu, ładowanie karabinka, sprawdzanie wiatru itp. są czynnościami, które mogą nastąpić dopiero po uruchomieniu odliczania czasu na danym stanowisku.

 6.2.      Jeżeli podczas pomiaru strzelec nie odda strzału przed upływem limitu czasu otrzymuje 0 punktów za dany cel.

 6.3.      Jeżeli w trakcie pomiaru czasu nastąpi przerwanie strzelania to po jego wznowieniu zawodnikowi przysługuje nowy limit czasu (1 minuta) na strzał do celu, przy którym nastąpiło przerwanie.

 

7.    CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

 7.1.      Czynnikiem wpływającym na wydłużony przebieg zawodów jest czas potrzebny grupie na opuszczenie stanowiska strzeleckiego. Po zakończeniu strzelania
na danym stanowisku grupa winna:

 • Poinformować następna grupę, że stanowisko zostało zwolnione;
 • Niezwłocznie opuścić stanowisko 


8.    POSTAWY STRZELECKIE I STRZELANIE

 8.1.      Na stanowisku, strzelec FT może się spotkać z następującymi postawami strzeleckimi, które określa opis na tabliczce opisowej stanowiska:

 Dowolna:
Dopuszcza strzelanie z następujących pozycji strzeleckich: siedząca FT, klęcząca, stojąca i leżąca

 Siedząca:
Dowolna postawa, w której dopuszcza się stosowanie podkładki pod ciało.
Ma ona za zadanie chronić i przytrzymywać ciało zawodnika podczas oddawania strzału jedynie w postawie siedzącej. Wysokość tej podkładki nie może przekraczać 15cm.

 Klęcząca:
Zawodnik ma kontakt z podłożem 2 stopami i 1 kolanem. Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem. Siedzenie na boku stopy jest zabronione. Można stosować poduszkę spełniającą warunki jak w pozycji „dowolna (siedząca)”. Poduszka może być użyta do podparcia tylnej stopy i/lub kostki lub do utrzymania kolana w czystości pod warunkiem, że stopa ma kontakt z podłożem. Karabin może być podparty z przodu tylko dłonią, a żadne inne części karabinka, oprócz kolby i chwytu, nie mogą dotykać strzelca. Dłoń i nadgarstek nie mogą dotykać nogi zawodnika. Tylko wysunięta ręka może podeprzeć karabin i nie może być ona podparta od nadgarstka do końca palców. Nadgarstek jest pomiędzy dłonią i przedramieniem.

 Stojąca:
Zawodnik dotyka podłoża jedynie stopami. Sylwetka wyprostowana. Tylko dłoń (od nadgarstka do końca palców, z wyłączeniem samego nadgarstka) ręki podtrzymującej może mieć kontakt z karabinkiem.

 Leżąca:
Karabin i przedramię od łokcia do końca palców muszą być wolne od jakiegokolwiek sztucznego lub naturalnego podparcia. Stosowanie podkładki jest niedozwolone.

  8.2.      Zamienność postaw nie obowiązuje – zawodnik musi strzelać z postawy przypisanej do stanowiska (celu). W przypadku obiektywnych przyczyn niemożności przyjęcia którejkolwiek z postaw, fakt ten należy przed zawodami zgłosić Sędziemu Głównemu, który wyznaczy postawę zastępczą.

 8.3.      W przypadku stanowisk z postawą wymuszoną oddanie strzału musi odbyć się w tej postawie, ale pozostałe czynności mogą być wykonane w postawie dowolnie wybranej.

 8.4.      Postawy wymuszone klęcząca i stojąca nie obowiązują Juniorów Młodszych, którzy nie oddają punktowanego strzału na tych stanowiskach. Na karcie należy oznaczyć punktację za stanowisko dużą literą „N”.

 8.5.      Podczas strzelania lufa karabinka musi przekraczać linię strzału i znajdować się między słupkami oznaczającymi stanowisko. Ciało zawodnika nie może przekraczać linii strzelania. Wyjątkiem jest pozycja „dowolna”(siedząca), gdy zawodnik może przekroczyć linię strzelania stopą.

 8.6.      Zawodnik nie może wykorzystywać jako dodatkowego podparcia elementów toru, jakimi są np. paliki, drzewa, kamienie itp. Wiatrówka nie może dotykać żadnych elementów toru (palik, kamień, drzewo, ziemia).

 8.7.      Dozwolony jest tylko jeden strzał do każdego celu. Strzały oddane na każdym stanowisku nie mogą przewyższać liczby sumarycznej celów na tym stanowisku za wyjątkiem tzw. przedmuchania karabinków, ewentualnym wystrzeleniu śrutu w ziemię – w obu przypadkach po wyraźnym uprzedzeniu współstrzelających.

 8.8.      Pozycja w czasie strzelania musi być taka, aby lufy przekraczał linię strzelania wytyczoną przez słupki bramki FT natomiast spust karabinka nie może jej przekroczyć.

 

9.    SPRZĘT

 9.1. KARABINKI

 W czasie zawodów mogą być użyte wiatrówki każdego kalibru, które mieszczą się w limicie energii określonej w przepisach PFTA. Użycie karabinków wielostrzałowych jest dopuszczalne, ale muszą być ładowane bezpośrednio przed każdym strzałem.

 Dozwolone są w pełni regulowane łoża, dostosowane do różnych stylów strzelania i pozycji bez żadnych ograniczeń. Niedozwolone są podczas strzelania na torze jakiekolwiek zmiany nastaw łoża, dodawanie lub zdejmowanie jakichkolwiek dodatków.

 Dozwolone jest użycie pojedynczego pasa nośnego jako pomocy przy strzelaniu w każdej pozycji.

 9.2.  CELOWNIKI
Może być użyty każdy rodzaj systemu optycznego, zamontowanego na wiatrówce z wyjątkiem celowników laserowych, wbudowanych czy też oddzielnych. Użycie jakiegokolwiek innego urządzenia, zaprojektowanego szczególnie do określania odległości, jest zabronione.

 9.3. ODZIEŻ
Dozwolony jest każdy typ odzieży, pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu samego zawodnika i innych osób. Zabronione jest używanie uprzęży spinających ciało lub część ciała. Dozwolone jest użycie pasa nośnego w dowolny sposób w celu pomocy przy oddawaniu strzału.
W miejscach stykania się osady z ciałem zawodnika /noga, ręka/ odzież może być dodatkowo pogrubiona, pod warunkiem, że nie zapewnia ono stabilizowania bocznego.

 

10. OPUSZCZANIE TORU

 10.1.   Zawodnik może w trakcie trwania zawodów opuścić tor tylko za wiedzą Sędziego i pod następującymi warunkami:

 • Dobrowolnego zakończenia strzelania z zaliczeniem dotychczas osiągniętego wyniku;
 • Wykonania naprawy wyposażenia, które zostało uznane za niebezpieczne albo niezdolne do oddania strzału. Nie dotyczy to ustawienia, tzw. ”zera”” na optyce albo źle przygotowanej reszty sprzętu;
 • W  innym uzasadnionym celu za wiedzą i zgodą sędziego.

 

11. REKLAMACJE

 11.1.   Każdy Zawodnik ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak:

 • Zagrożenie bezpieczeństwa;
 • Niezgodność stanowiska z regulaminem;
 • Niesprawność mechaniczna celu.

 11.2.   Każdy spór dotyczący wyniku musi zostać rozstrzygnięty przed opuszczeniem stanowiska. W żadnym wypadku uczestnik nie może dotykać sznurka do stawiania figurki aż spór nie zostanie rozwiązany. Cele powinny zostać sprawdzone przez Sędziego Głównego albo jego Zastępcę, którego decyzja będzie ostateczna. Zawodnikowi nie wolno podchodzić do celów.

 11.3.   Zagrożenie bezpieczeństwa należy zgłosić natychmiast po zauważeniu.

 11.4.   Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do zgłoszenia (na pierwszym swoim stanowisku, przed rozpoczęciem strzelania) niezgodności stanowiska / celu z regulaminem (np. brak widoczności celu, brak możliwości przyjęcia prawidłowej i bezpiecznej postawy strzeleckiej, brak znacznika stanowiska, linii strzelania czy oznaczeń

 11.5.   Niesprawność mechaniczną celu należy zgłosić po zauważeniu, ale najpóźniej zaraz po oddaniu strzału.

 11.6.   W razie stwierdzenia nieprawidłowości Organizator zobowiązany jest je natychmiast usunąć. Zawodnicy, którzy strzelali na takim stanowisku wcześniej i nie zgłaszali reklamacji, zachowują punktację z nieprawidłowego stanowiska.

 11.7.   Niesprawny cel powinien zostać wymieniony na inny o jak najbardziej zbliżonym poziomie trudności. Nieznaczne różnice nie są podstawą do zgłaszania reklamacji.

 11.8.   W przypadku uzasadnionej reklamacji sprawności mechanicznej celu, zawodnik zgłaszający reklamację może powtórzyć strzał po jego naprawieniu. W razie nie potwierdzenia niesprawności celu zawodnik nie ponosi konsekwencji, ale Sędzia odnotuje zgłoszenie reklamacji na karcie startowej. Za każdą następną niesłuszną reklamację zawodnik traci jeden punkt z dorobku punktowego,
co także Sędzia odnotuje na karcie startowej Zawodnika.

 

12. KLASYFIKACJA

 12.1.   W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, o ostatecznej lokacie będzie decydować dogrywka.

 12.2.   Na każdego strzelca przypada równa ilość strzałów w dogrywce.

 12.3.   Sędzia wyznacza cel do którego każdy zawodnik biorący udział w dogrywce strzela serię trzech strzałów po jednym w pozycji: dowolnej, klęczącej i stojącej.

 12.4.   Wygrywa zawodnik który uzyska więcej punktów w serii.

 12.5.   Serie powtarza się aż do rozstrzygnięcia remisu.

  

13. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

 13.1.   Wnoszenie i/albo konsumpcja alkoholu jest surowo zakazana.

 13.2.   Udział w zawodach zawodnika po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalny.

 13.3.   Obraźliwy język albo anty-społeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane.

 13.4.   Sędzia w przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem zachowania się zawodnika na torze może sprawdzić znajomość regulaminu przez zawodnika poprzez kilka pytań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieznajomości regulaminu, a w szczególności paragrafów dotyczących zasad bezpieczeństwa, zawodnik może zostać poproszony o opuszczenie toru strzeleckiego, co jednoznacznie wiąże się z dyskwalifikacją. Sędzia ma jednak prawo zastosowania „pouczenia” zawodnika i warunkowe dopuszczenie go do dalszego strzelania. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, usunięcie zawodnika z toru będzie nieodwołalne.

 

YouTube Video

 • Najnowsze artykuły
 • Popularne artykuły
Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Kalendarz strzelecki

Kalendarz strzelecki

2013-02-19 12:35:51

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %