• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin UKAHFT 2014

UKAHFT-logo miniPoniżej przedstawiamy tłumaczenie na język polski aktualnie obowiązującego regulaminu UKAHFT RULES & FORMAT 2014 .  Zasady te obowiązują podczas organizacji wszystkich rund UKAHFT oraz podczs najważniejszych imprez światowych - Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w konkurencji Hunter Field Trget.

 

 

ZASADY ORGANIZACJI TORÓW STRZELECKICH DLA KONKURENCJI HUNTER FIELD TARGET

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Za każdym celem musi znajdować się obiekt stanowiący tło ( kulochwyt ) zatrzymujący ewentualny dalszy lot pocisku lub wyraźnie oznaczona strefa umożliwiająca bezpieczny opad śrutu.

W odległości do 7,5m od linii strzelania w kierunku celu nie mogą znajdować się żadne przeszkody mogące stworzyć potencjalne zagrożenie powstania rykoszetów.

Podczas ustawiania stanowisk strzeleckich należy się upewnić aby sąsiednie stanowiska , dojścia lub inne miejsca , w których mogą znajdować się ludzie znajdowały się poza kątem 45 stopni po obu stronach od osi strzelania na danym stanowisku.

Stanowiska strzeleckie i paliki powinny znajdować się w linii prostej lub w kształcie podkowy. Należy unikać ustawiania stanowisk wysuniętych poza ogólnie przyjętą linię wyznaczającą tor strzelecki aby nie dopuścić do sytuacji , w której jeden strzelec znajduje się za plecami innego strzelca będącego na sąsiednim stanowisku.

Organizator musi w sposób nie budzący wątpliwości zdefiniować linię strzelania.

Jeżeli linia strzelania na danym stanowisku będzie przebiegała inaczej niż przez środek palika to nie może ona znajdować się w odległości większej niż 0,3m od palika w kierunku celu i w odległościach nie większych niż 0,9m po obu stronach od palika.

Należy za pomocą taśm ostrzegawczych, lin lub innych barier w sposób widoczny , nie budzący wątpliwości oznakować linię strzelania , pole ostrzału , miejsca na torze w których znajdują się cele i strefy bezpiecznego opadu śrutu poza celami tak aby pod żadnym pozorem zawodnicy , osoby towarzyszące lub postronne przypadkowo nie weszły w obszar tych stref. Należy w miarę możliwości przygotować i oznakować bezpieczne strefy obserwacyjne dla widzów.

Organizator ma obowiązek sprawdzenia czy na torze nie znajdują się obiekty niebezpieczne dla zawodników takie jak pokruszone szkło lub inne niebezpieczne materiały jak również rośliny posiadające kolce czy też siedliska zwierząt.

TOR STRZELECKI

Tor strzelecki składa się z 30 celów ustawionych po jednym na każdym stanowisku strzeleckim.

Każde ze stanowisk strzeleckich oraz każdy cel musi być w sposób jednoznaczny widocznie oznakowany numerami od 1 do 30.

Korpusy (sylwetki , tzw. "blachy") używanych w trakcie zawodów celów muszą być pomalowane na kolor żółty lub biały a strefy trafienia "hit zone" muszą mieć kolor czarny.

Stanowiska z postawami wymuszonymi oraz cele ze zmniejszonymi rozmiarami stref trafienia powinny być równomiernie rozmieszczone na całym torze.

Cele na stanowiskach , na których dopuszczona jest pozycja dowolna muszą być widoczne co najmniej z pozycji leżącej i klęczącej.

Przygotowując stanowiska strzeleckie Organizator jest zobowiązany zapewnić taką samą widoczność celu i przyjęcie takiej samej pozycji strzeleckiej dla osób praworęcznych i leworęcznych oraz juniorów biorących udział w zawodach.

Do wyznaczenia stanowisk strzeleckich należy użyć 26 drewnianych palików o średnicy lub boku o wymiarze co najmniej 3,8cm. Paliki powinny być dobrze widocznie o wysokości co najmniej 30cm ponad otaczający teren i muszą być zamontowane do podłoża w sposób uniemożliwiający zmianę ich położenia lub utratę stateczności w trakcie zawodów. Na stanowiskach z postawami wymuszonymi podpartymi nie stosuje się palików . Paliki na stanowiskach z pozycjami niepodpartymi klęczącą i stojącą nie mogą być wyższe niż 10cm ponad otaczający teren.

Stanowiska , na których dozwolona jest wyłącznie pozycja stojąca powinny być widocznie oznakowane jako "Pozycja stojąca". Oznakowanie powinno być umieszczone w takim miejscu , aby każdy strzelec stojący przy paliku na stanowisku miał oznakowanie wymuszenia pozycji strzeleckiej dobrze widoczne.

Stanowiska , na których dozwolona jest pozycja klęcząca powinny być widocznie oznakowane jako "Pozycja klęcząca lub stojąca". Oznakowanie powinno być umieszczone w takim miejscu , aby każdy strzelec stojący przy paliku na stanowisku miał oznakowanie wymuszenia pozycji strzeleckiej dobrze widoczne.

STANOWISKA STRZELECKIE Z POSTAWAMI NIEPODPARTYMI KLĘCZĄCĄ I STOJĄCĄ

Na torze musi znajdować się 1 cel przewidziany do ostrzału z pozycji stojącej niepodpartej znajdujący się w odległości od stanowiska strzeleckiego od 7,5m do 32m i posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 35-45mm.

Na torze musi znajdować się 1 cel przewidziany do ostrzału z pozycji klęczącej znajdujący się w odległości od stanowiska strzeleckiego od 7,5m do 32m i posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 35-45mm.

Na tych stanowiskach należy używać palików nie wyższych niż 10cm.

Na stanowisku z postawą niepodpartą klęczącą nie należy lokować celów pod ekstremalnie ostrymi kątami ( max. do 30 stopni).

STANOWISKA STRZELECKIE Z POSTAWAMI KLĘCZĄCĄ I STOJĄCA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODPARCIA

Na torze muszą znajdować się 2 cele przewidziane do ostrzału z pozycji stojącej z możliwością podparcia znajdujące się w odległości od stanowiska strzeleckiego od 7,5m do 32m i posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 35-45mm lub cele posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 25mm i ustawione w odległości od 7,5m do 27m.

Na torze muszą znajdować się 2 cele przewidziane do ostrzału z pozycji klęczącej z możliwością podparcia znajdujące się w odległości od stanowiska strzeleckiego od 7,5m do 32m i posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 35-45mm lub cele posiadające strefę trafienia "hit zone" o wymiarach 25mm i ustawione w odległości od 7,5m do 27m.

Na stanowiskach strzeleckich tego typu należy w sposób jednoznaczny oznakować obiekt który strzelec musi używać jako podparcia podczas oddawania strzału. Na tych stanowiskach nie stosuje się palików.

Organizator jest zobowiązany do wyboru obiektów podparcia w taki sposób aby nie zmieniały one swojej stateczności , kształtu i położenia podczas trwania zawodów.

STANOWISKA STRZELECKIE Z POSTAWĄ WYMUSZONĄ LEŻĄCĄ

Na torze muszą znajdować się 3 stanowiska przeznaczone do ostrzału wyłącznie z pozycji leżącej oznaczone jako "Pozycja leżąca". Dystanse i wielkości stref trafienia "hit zones" na tych stanowiskach muszą być zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu dotyczącymi wielkości stref trafienia i odległości do celów.

CELE ZE ZMNIEJSZONYMI STREFAMI TRAFIENIA

Na torze musi znaleźć się 4-6 celów ze strefami trafienia o wielkości 15mm ( w tę ilość wlicza się cele ze strefami o wielkości 15-19mm)
Na torze musi znaleźć się 6-8 celów ze strefami trafienia o wielkości 25mm ( w tę ilość wlicza się cele ze strefami o wielkości 20-34mm) . Liczba tych celów jest niezależna od liczby stanowisk ze strefą wielkości 25mm przeznaczonych dla pozycji wymuszonych podpartych klęczącej i stojącej.

Dla zapewnienia porównywalności zawodów na torach należy stosować co najmniej 2 cele ze strefami trafienia 20mm na dystansie 7,5-27,0m oraz nie więcej niż 3 cele ze strefami trafienia 25mm na dystansie większym niż 32m.

STANOWISKA DO STRZAŁU Z POZA PALIKA

Na torze może znajdować się do 4 stanowisk przewidziane do strzału z poza palika. Na tych stanowiskach należy używać celów ze strefami trafienia o wielkości 35-45mm i zapewnić widoczność co najmniej 50% wielkości strefy trafienia z palika i widoczność 100% wielkości strefy trafienia w odległości nie większej niż 60cm od palika.

WIELKOŚCI STREF TRAFIENIA I ODLEGŁOŚCI DO CELÓW

Poniższe odległości nie dotyczą celów na stanowiskach z pozycjami wymuszonym stojącą i klęczącą oraz celów do strzału z poza palika.

Cele ze strefami trafienia o wielkości 15-19mm mogą zostać ustawione na dystansie od 12 do 23m.
Cele ze strefami trafienia o wielkości 20-24mm mogą zostać ustawione na dystansie od 7,5 do 27m.
Cele ze strefami trafienia o wielkości 25-34mm mogą zostać ustawione na dystansie od7,5do36,5m.
Cele ze strefami trafienia o wielkości 35-45mm mogą zostać ustawione na dystansie od 7,5 do 41m.

Strefy trafienia "hit zone" nie muszą być okrągłe , aczkolwiek podczas określania ich wymiaru należy brać pod uwagę maksymalny wymiar okrągłego pręta jaki mieści się w danej nieokrągłej strefie trafienia. Przykładowo prostokątna strefa może zostać zakwalifikowana jako strefa "15mm" jeżeli okrągły pręt o średnicy 15mm zmieści się w jej obszarze.

Wielkości przysłoniętych stref trafienia będą określane jako maksymalny wymiar okrągłego pręta jaki mieści się w danej przysłoniętej strefie trafienia 15mm, 20mm,25mm, 35mm. Cele z przysłoniętymi strefami muszą być ustawione na dystansach odpowiednich dla wielkości stref "hit zones"ustalonych zgodnie z powyższą zasadą i są wliczane do ogólnej liczby celów ze zmniejszonymi strefami trafienia.

WIELKOŚĆ KORPUSU ( SYLWETKI ) UŻYWANYCH CELÓW

Na stanowiskach z celami ostrzeliwanymi z pozycji wymuszonych klęczącej i stojącej wielkość korpusu sylwetki ( tzw. "blachy")wokół strefy trafienia "hit zone" nie może być mniejsza niż 25mm.

Na stanowiskach , na których można oddać strzał z pozycji dowolnej wielkość korpusu sylwetki ( tzw. "blachy" ) wokół strefy trafienia"hit zone" nie może być mniejsza niż 10mm.


ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW DLA KONKURENCJI HUNTER FIELD TARGET

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas trwania zawodów każdy uczestnik ma obowiązek ściśle przestrzegać niżej wymienionych zasad.

Dozwolone jest używanie każdego typu karabinka pneumatycznego pod warunkiem , że energia wystrzeliwanego pocisku nie będzie wyższa niż 16,3 J. Strzelcy posiadający karabinki wystrzeliwujące pociski z energią wyższą niż 17,0 J nie mogą brać udziału w zawodach ani korzystać ze strzelnicy technicznej. Pomiar energii wystrzeliwanego pocisku powinien odbywać się podczas każdych zawodów i może być obowiązkowy dla wszystkich zawodników lub wyrywkowy.

W zawodach mogą brać udział wyłącznie strzelcy , którzy ukończyli 9 lat.

Każdy zawodnik musi być obecny podczas odprawy odbywającej się bezpośrednio przed wejściem na tor strzelecki i przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich. Zawodnicy, którzy nie będą obecni w czasie odprawy nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.

Po usłyszeniu pojedynczego gwizdka lub dźwięku trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Zawodnicy , którzy byli w tym czasie na stanowiskach i mieli załadowane karabinki muszą oddać strzał w ziemię na bezpieczny dystans z dala od celu . Podczas wstrzymania strzelania zabronione jest zajmowanie pozycji strzeleckich oraz mierzenie do celu.

Po usłyszeniu dwóch gwizdków lub dwóch sygnałów nadanych trąbką należy upewnić się wzrokowo , że teren strzelania jest bezpieczny a następnie można ponownie przystąpić do strzelania.

Do nadania sygnału wstrzymania i rozpoczęcia strzelania mają prawo wyłącznie sędziowie.

Celowanie i przyjmowanie postaw strzeleckich oraz strzały rozładowywujące dozwolone są jedynie poza oznaczoną linię strzelania . Czynności tych nie można wykonywać poza torem strzeleckim np. na parkingu . Nieużywane karabiny muszą być zawsze rozładowane i zabezpieczone.

Nieużywane karabinku muszą być umieszczone w pokrowcach lub walizkach albo noszone z lufą skierowaną w dół , dotyczy to również karabinków przenoszonych na pasach.
Dopóki zawodnik nie zajmie miejsca w swojej kolejności na stanowisku strzeleckim ładowanie karabinka jest zabronione.

Zabronione jest ładownia karabinka pomiędzy stanowiskami. Magazynek w karabinkach wielostrzałowych należy każdorazowo wyjąć i pozostawić w bezpiecznym widocznym stanie rozładowania. Jeżeli wyjęcie magazynka nie jest możliwe zawodnik może ładować karabinek wyłącznie jednym śrutem po zajęciu w swojej kolejności miejsca na stanowisku strzeleckim.

Każdy członek grupy powinien upewnić się , że zarówno on jak i jego partnerzy z grupy przestrzegają powyższych zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować usunięciem zawodnika z imprezy jak również zakazem startów w przyszłości.

Nie wolno opierać lufy na stopie. Podczas zajmowania pozycji strzeleckich oraz opuszczania stanowiska zawsze należy kontrolować aby lufa była stale skierowana w dół . Jeżeli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem pozycji lub powstaniem i opuszczeniem stanowiska powinien poprosić o pomoc w podaniu lub odbiorze karabinka członków swojej grupy .

Jeżeli sędzia zwróci uwagę zawodnikowi np. na fakt nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa lub technikę strzelecką zawodnik jest zobowiązany natychmiast dostosować swoje zachowanie do poleceń sędziego pamiętając, że sędziowie gwarantują rozgrywanie zawodów zgodnie z zasadami konkurencji a w szczególności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa . W wypadku dyskusji należy niezwłocznie wezwać Sędziego Głównego. Opinia Sędziego Głównego jest ostateczna.

Żadne inne osoby poza strzelcami biorącymi udział w zawodach nie mogą znajdować się na torze strzeleckim. Zakaz ten nie dotyczy sędziów, organizatorów , przedstawicieli prasy i zaproszonych gości posiadających w widocznym miejscu identyfikatory lub stosowne przepustki wydane przez organizatora zawodów.

Juniorzy biorący udział w zawodach muszą pozostawać pod stalą opieką swoich rodziców lub opiekunów . Juniorzy nie biorący udział w zawodach nie mają prawa wstępu na tor strzelecki.

KATEGORIE STRZELECKIE

HFT 1 - Kategoria OPEN
Junior Młodszy - w wieku od 9 do 13 lat
Junior Starszy - w wieku od 14 do 16 lat
Kobiety
.22"
HFT2 - karabinki sprężynowe bez względu na kaliber
Drużynowa - Klubowa

TOR STRZELECKI

Celami są metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę trafienia "hit zone".

Dopuszczalne są strefy trafienia o wielkości 15-45mm. Wielkości stref trafienia, dystanse oraz maksymalną liczbę celów ze zredukowanymi strefami regulują zapisy dotyczące organizacji torów strzeleckich.

PUNKTACJA

Przed rozpoczęciem strzelania każdy zawodnik musi wypełnić kartę startową i podać informacje zawierające parametry używanego przez niego podczas zawodów sprzętu:
- markę i model karabinka
- markę i model celownika
- ustawienia celownika (powiększenie oraz parallax'e ) używane podczas zawodów
- jeżeli zawodnik będzie używał podświetlenia siatki celowniczej należy również podać jego natężenie.

Jeżeli na zawodnika zostanie zgłoszona skarga lub sędzia stwierdzi , że ustawienia celownika używane podczas trwania zawodów są niezgodne z tymi zapisanymi w karcie startowej zawodnik traci 2 pkt. uzyskane na ostatnim stanowisku poprzedzającym miejsce weryfikacji , jeżeli taka sytuacja zaistnieje ponownie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
Po oddaniu pierwszego strzału zabronione są jakiekolwiek zmiany ustawień karabinka , łoża ( osady) czy celownika .

Zawodnik otrzyma 2 pkt. jedynie za strzał skutkujący wywróceniem się figurki , 1 pkt. za trafienie w korpus ( tzw. "blachę" i 0 pkt. całkowite nie trafienie w cel. Cel musi się wywrócić aby zawodnik uzyskał 2 pkt.

Niezależnie od okoliczności zawodnik może oddać tyko jeden strzał do poszczególnego celu. Podczas trwania zawodów niedozwolone są strzały próbne.
Niezależnie od okoliczności np. w przypadku niezaładowania karabinka , niedomknięcia zamka czy naciśnięcia spustu bez celowania jeżeli z karabinka padnie strzał jest on oceniany zgodnie z zasadami punktacji. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy zawodnik powinien upewnić się , że pocisk opuścił lufę poprzez strzał na sucho w ziemie poza linię strzelania za zgodą partnerów z grupy.

Po oddaniu strzału skutkującego wywróceniem się figurki zawodnik powinien uzyskać potwierdzenie tego faktu od członków grupy zanim cel zostanie ponownie postawiony.

Do wpisywania punktów do karty startowej są uprawomocnieni jedynie członkowie grupy. W żadnym wypadku strzelec samodzielnie nie może wpisywać punktów do swojej karty startowej. Jeżeli do karty startowej zostanie wpisany błędny wynik należy wezwać sędziego , który go poprawi i odnotuje ten fakt na odwrocie karty startowej.

Po zakończeniu strzelania członkowie grupy powinni podpisać się na dole kart startowych potwierdzając tym samym , że zostały one przez nich sprawdzone i zgadzają się z wynikiem widniejącym na kartach. Każdy strzelec powinien zawsze sprawdzić swoją kartę czy jest wypełniona poprawnie i podpisana gdyż za ewentualne błędy na swojej karcie może zostać ukarany.

Jeżeli zawodnik odda kartę niekompletną, nieczytelną lub zawierającą zmiany nie potwierdzone przez sędziego jego wynik zostanie zmieniony lub zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w zależności od decyzji Organizatora zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów na kartach startowych w każdym czasie , również po zakończeniu zawodów lub cyklu zawodów jeżeli naruszenie zasad lub oszustwo zostanie zawodnikowi bezsprzecznie udowodnione.

CZAS NA STANOWISKU

Zawodnicy mają 2 minuty na oddanie strzału na danym stanowisku liczone od momentu zbliżenia się zawodnika do palika lub obiektu podparcia na stanowiskach z pozycjami wymuszonymi stojącą i klęczącą.

W normalnych okolicznościach czas nie jest liczony jednak jeżeli konkretna grupa wyraźnie długo zajmuje stanowiska strzeleckie przedłużając tym samym czas trwania zawodów Organizatorzy mają prawo dokonać pomiaru czasu indywidualnie konkretnemu zawodnikowi jak i wszystkim członkom w grupie.

Pomiar czasu wykonuje sędzia i może się on odbywać bez wiedzy zawodnika aby ustalić czy faktycznie zajmowanie stanowiska trwa zbyt długo. W takim wypadku wynik pomiaru jest bez konsekwencji dla zawodnika.

Jeżeli sędzia podejmie decyzję o oficjalnym liczeniu czasu pojedynczemu strzelcowi lub grupie strzelców zostaną oni poinformowani , że czas będzie liczony i że zawodnik ma 2 minuty na oddanie strzału.

Jeżeli podczas liczenia czasu zostanie przerwane strzelanie to po wznowieniu strzelania zawodnik otrzymuje dodatkowo 10 sekund zanim liczenie czasu zostanie kontynuowane.
Jeżeli zawodnik nie odda strzału w liczonym czasie do karty startowej zostanie zapisany wynik 0 pkt.

Jeżeli podczas trwania imprezy zawodnik dwukrotnie przekroczy dopuszczalny czas na stanowisku może zostać zdyskwalifikowany lub poproszony o opuszczenie toru.

CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

Czynnikiem , który wydłuża przebieg zawodów jest czas jaki potrzebuje grupa na opuszczenia stanowiska w związku z powyższym tak szybko jak to możliwe po zakończeniu strzelania członkowie grupy powinni:

1. Poinformować następną grupę , że zakończono strzelanie na tym stanowisku.
2. Opuścić stanowisko niezwłocznie bez komentowania ostatnich strzałów.

POZYCJE STRZELECKIE

Zabronione jest oddawanie strzałów z pozycji siedzącej zdefiniowanej jako kontakt podczas oddawania strzału pośladków strzelca z ziemią lub siedzenie na boku stopy.

Zabronione jest oddawanie strzałów z pozycji kucącej zdefiniowanej jako dwie stopy znajdują się na ziemi a strzelec opiera uda lub pośladki o łydki lub dolne części nóg lub stóp.
Podczas oddawania strzału palik musi być przez strzelca dotykany dowolna częścią ciała lub karabinka. Prawie każda pozycja jest dozwolona włącznie z podpieraniem ciała o wszystko co znajduje się w zasięgu strzelca.

Zabroniona jest zmiana położenia / przemieszczanie elementów toru w tym w szczególności linii strzelania , palików lub obiektów podparcia . Osoby , którym zostanie udowodnione takie zachowanie zostaną zdyskwalifikowane.
Spust podczas oddawania strzału musi pozostawać za palikiem po stronie strzelca.

Stopka karabinu podczas oddawania strzału musi pozostawać na zewnątrz ubrania strzelca i nie może być podtrzymywana przez żadne pasy lub kieszenie itp.  Jedyne podparcie stopki możliwe jest podczas oddawania strzału z pozycji leżącej , kiedy dolna krawędź stopki może mieć kontakt z podłożem.

POSTAWA LEŻĄCA

Jedyną częścią karabinka , którą zawodnik może dotykać ziemi w pozycji leżącej podczas oddawania strzału jest dolna krawędź stopki kolby .

POSTAWA KLĘCZĄCA

W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z podłożem ( dwie stopy i kolano).
Tylna stopa powinna być w linii prostej z kolanem , siedzenie na boku stopy jest zabronione.

Poduszka strzelecka może być użyta do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej stopy , nie pośladków.

Karabin należy trzymać w dwóch dłoniach ze stopką przyłożoną do ramienia . Żadna inna część ciała w szczególności nadgarstek lub ramię nie może być używana do podtrzymywania karabinka ani też dłonie nie mogą opierać się na innych częściach ciała.
Przednia dłoń powinna być również wysunięta przed kolano aby zobrazować , że może być ona opuszczona swobodnie pionowo w dół .

Na stanowiskach z postawą klęczącą i stojącą niepodpartą palik nie powinien być wyższy niż 10cm. Na stanowiskach tego typu zawodnik nie może dotykać lub podpierać się żaden o inny elementy terenu lub toru np. taki jak drzewo.

Podpieranie się na łydce przedniej nogi jest zabronione. Przednia noga nie może dotykać poduszki strzeleckiej.

POSTAWA STOJĄCA

Jedynie stopy mogą mieć kontakt z podłożem.

Na stanowiskach z postawą stojącą niepodpartą palik nie powinien być wyższy niż 10cm. .
Na stanowiskach tego typu zawodnik nie może dotykać lub podpierać się żaden o inny elementy terenu lub toru np. taki jak drzewo.

POSTAWY PODPARTE KLĘCZĄCA I STOJĄCA
Na stanowiskach z postawami podpartymi klęczącą i stojącą obowiązują zasady jak dla postawy klęczącej i stojącej niepodpartej ale dodatkowo zawodnik podczas oddawania strzału musi dowolną częścią karabinka lub ciała dotykać obiektu stanowiącego podparcie.

Na tych stanowiskach oprócz dotykania obiektu podparcia zawodnik może podpierać się / korzystać z wszystkich innych obiektów będących w jego zasięgu.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy używający karabinów i celowników optycznych , które spełniają poniższe wymagania :
- przednia cześć osady ( łoża ) jest ograniczona do wymiaru 15cm . Odległość ta jest mierzona od osi lufy do najniższego punktu osady znajdującego się przed rękojeścią lub chwytem pistoletowym .

- zabronione jest używanie haków w stylu FT , dozwolone są natomiast używanie regulowanych stopek kolby.

- łopatki stopki kolby nie mogą przekraczać 5,7cm długości.

- podczas oddawania strzału w postawach klęczącej i stojącej żadna cześć karabinu nie może mieć kontaktu z podłożem.

- podczas oddawania strzału w pozycji leżącej jedyna część karabinu , która może dotykać podłoża to dolna krawędź stopki kolby , żaden inny element konstrukcji stopki nie może być opierany na podłożu.

Poza tradycyjnymi celownikami optycznymi żadne inne urządzenia optycznie nie są dozwolone. Zabronione jest również używanie wskaźników wiatru i poziomic. Urządzenia te muszą zostać usunięte lub zaklejone przed rozpoczęciem strzelania na torze.

Dozwolone jest używanie pasa strzeleckiego jedynie do przenoszenia karabinka pomiędzy stanowiskami. Pasa nie można używać jako pomoc podczas strzelania.

Każdy tradycyjny celownik optyczny oraz fabryczne ustawienia są dozwolone aczkolwiek raz ustawione przed oddaniem pierwszego strzału paramenty takie jak "zero" , parallax,a AO / SF , powiększenie oraz natężenie podświetlenia siatki celowniczej muszą pozostać niezmienione przez cały czas trwania zawodów.

Do systemu ani łoża nie mogą zostać dodane żadne urządzenia ani elementy mające na celu stabilizowanie łoża / karabinka na paliku lub drzewie. W szczególności dotyczy to elementów w kształcie uchwytów, wsporników, półek, kolcy, pasów itp.

Średnica obiektywu i okularu celownika musi pozostać w stanie fabrycznym i nie może być redukowana w żaden sposób w celu zwiększenia głębi ostrości . Zakrywki chroniące okular i obiektyw muszą pozostawać podczas oddawania strzału w otwartej pozycji a ewentualne otwory w tych osłonach muszą być zaklejone podczas trwania zawodów.
Każdy zawodnik , który będzie dokonywał zmian ustawień używanego sprzętu podczas trwania zawodów zostanie zdyskwalifikowany.

Celowniki laserowe są zabronione i powinny zostać zdemontowane z karabinków na czas trwania zawodów.

Dozwolone jest używanie poduszek strzeleckich jako podkładek pod karabinki pomiędzy stanowiskami oraz podczas strzelania z postawy klęczącej ale jedynie w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi dla tej postawy.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń służących do określania dystansu , w szczególności dalmierzy . Osoby posiadające takie urządzenia na torze strzeleckim zostaną poproszone o opuszczenie zawodów.

Żadne inne osoby poza organizatorami nie mogą oglądać toru strzeleckiego przed rozpoczęciem zawodów. Nie zastosowanie się do tego przepisu będzie skutkowało dyskwalifikacją z możliwością nie dopuszczenia do udziału w kolejnych zawodach.

Jeżeli zawodnik ma jakąkolwiek wątpliwość czy używany przez niego sprzęt jest zgodny z niniejszym regulaminem powinien przed rozpoczęciem zawodów zwrócić się do sędziego o interpretację.

KLASYFIKACJA

W przypadku remisu na którymkolwiek z 3 pierwszych miejsc w kategorii Open zostanie rozegrana dogrywka.
Podczas dogrywki należy użyć celów ze strefami trefienia "hit zones" 1x15mm, 1x25mm i 1x 35-45mm ustawionych na standardowych dystansach przewidzianych dla tych wielkości stref trafienia.
Każdy strzelec biorący udział w dogrywce strzela do trzech celów najpierw z postawy klęczącej a następnie jeżeli po tej serii strzelań nie dojdzie do rozstrzygnięcia z postawy stojącej.

Jeżeli seria strzelana z postawy stojącej nie da rozstrzygnięcia zawodnicy kontynuują dogrywkę na zasadzie nagłej śmierci.

Miejsce czwarte i niższe można ustalić na podstawie systemu count back .

TROFEA

Należy wyróżnić zawodników, którzy zajęli następujące lokaty:

Miejsca od 1-5 w kategorii Open
Najlepszych 5 strzelców ze zwycięskiej drużyny
Najlepszego juniora Młodszego
Najlepszego juniora Starszego
Najlepszą kobietę

YouTube Video

  • Najnowsze artykuły
  • Popularne artykuły
Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2020-02-11 23:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Mistrzostwa Polski 2021

Mistrzostwa Polski 2021

2021-10-18 07:54:43

Zawody treningowo-rekreacyjne Dąbrowica ...

Zawody treningowo-rekreacyjne Dąbrowica ...

2021-10-18 07:50:30

VI eliminacja Pucharu PFTA - Kalety

VI eliminacja Pucharu PFTA - Kalety

2021-09-06 06:49:09

YUBEEN OPTICS

YUBEEN OPTICS

2021-06-07 05:35:00

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %